Abdi İbrahim’den Tarihi Hamle

ABDİ İBR­AH­İM, İSV­İÇ­RE­Lİ BİY­OT­EKN­OL­OJİ ŞİRK­ETİ OM PHARMA’NIN HİSS­EL­ER­İN­İN YÜZ­DE 28,5’İNİ ALA­RAK, AVRU­PA­LI BİR İLAÇ ŞİRK­ET­İN­İN YÖNE­Tİ­M­İN­DE SÖZ SAHİ­Bİ İLK TÜRK İLAÇ ŞİRK­ETİ OLDU

Abdi İbr­ah­im Yöne­tim Kuru­lu Baş­ka­nı Nezih Barut

108 yıl­dır ilaç sek­tö­rün­de faali­yet gös­te­ren ve 18 yıl­dır kesin­ti­siz pazar lide­ri olan Abdi İbr­ah­im, ilaç sek­tö­rü­nün öncü ülke­si İsviçre’de kuru­lu 83 yıl­lık OM Phar­ma ilaç şir­ke­ti­ni İsv­içr­eli bir ortak giri­şim gru­bu ile bir­lik­te satın aldı. Abdi İbr­ah­im böy­le­ce Avru­pa­lı bir ilaç fir­ma­sıy­la stra­te­jik ortak­lık kuran ilk ve tek Türk ilaç şir­ke­ti ola­rak tari­he geç­ti. OM Pharma’yı satın alan İsv­içr­eli ortak giri­şim gru­bu­nun tek yaban­cı orta­ğı olan Abdi İbrahim’in Yöne­tim Kuru­lu Baş­ka­nı Nezih Barut; ‘’Üç kuşak­tır Türk ilaç sana­yi­ne hiz­met veren bir aile­nin tem­sil­ci­si ola­rak yal­nız Abdi İbr­ah­im için değil ülkem ve sek­tö­rüm adı­na da bir haya­li ger­çek­leş­tir­me­nin guru­ru­nu yaşı­yo­rum. Türk sana­yi yal­nız ilaç­ta değil, her alan­da geliş­miş insan kay­na­ğı, üre­tim tec­rü­be­si ve giri­şim­ci potan­si­ye­liy­le dün­ya­da fark yara­ta­bi­lecek güce sahip. Ulus­la­ra­ra­sı alan­da etki­li bir ilaç şir­ke­ti olma hede­fi­mi­ze, ila­cın ana­va­ta­nın­da kök­lü bir ilaç şir­ke­ti­ne stra­te­jik ortak ola­rak daha da yakın­laş­tık’’ dedi.

Abdi İbr­ah­im, solu­num yol­la­rı ve üri­ner sis­tem ala­nın­da ilaç­lar geliş­ti­ren ve İsviçre’nin önde gelen biyo­tek­no­lo­jik ilaç şir­ket­le­rin­den biri­si olan OM Pharma’yı İsv­içr­eli bir ortak giri­şim gru­bu ile satın aldı. Top­lam 500 mil­yon İsv­içre Fran­kı (yak­la­şık 4,2 mil­yar TL) bedel­le satın alı­nan OM Pharma’nın yüz­de 28,5 his­se­si, işlem son­ra­sı Abdi İbrahim’in oldu. Temel­le­ri 1937 yılın­da atı­lan ve mer­ke­zi Cenevre’de yer alan OM Pharma’nın üret­ti­ği biyo­tek­no­lo­jik ilaç­lar, Avru­pa ülke­le­rin­den Latin Amerika’ya, Çin’den Rusya’ya kadar geniş bir coğ­raf­ya­da ve 65 ülke­de satılıyor.

Abdi İbr­ah­im Yöne­tim Kuru­lu Baş­ka­nı Nezih Barut’un OM Phar­ma Yöne­tim Kurulu’nda yer ala­ca­ğı bu ortak­lık kap­sa­mın­da, OM Pharma’nın stra­te­jik orta­ğı ola­rak şir­ke­tin port­fö­yün­de­ki bazı kim­ya­sal ilaç­la­rın tüm dün­ya­ya üre­ti­mi­nin bun­dan böy­le Abdi İbr­ah­im tesis­le­rin­de ger­çek­leş­ti­ril­me­si plan­la­nı­yor. 18 Eylül 2020 tari­hin­de res­mi­yet kaza­nan ortak­lık­la, OM Phar­ma, önü­müz­de­ki dönem­de biyo­tek­no­lo­jik ilaç­la­rın Ar-Ge’sine ve kli­nik çalış­ma­la­ra 250 mil­yon İsv­içre Frank’ı (yak­la­şık 2,1 mil­yar TL) tuta­rın­da bir har­ca­ma yapacak.

İsv­içre ile eş zaman­lı ola­rak ortak­lık anlaş­ma­sı­nı kamu­oyu­na duyu­ran Abdi İbr­ah­im Yöne­tim Kuru­lu Baş­ka­nı Nezih Barut, Abdi İbrahim’in kurul­du­ğu gün­den bu yana yer­li ve mil­li karak­te­ri­ni koru­du­ğu­nu ve her zaman ulus­la­ra­ra­sı alan­da söz sahi­bi olma hede­fiy­le hare­ket etti­ği­ni söy­le­di. Bu ortak­lık anlaş­ma­sı­nın, Türk ilaç sana­yi için bir ilk oldu­ğu­nu ifa­de eden Nezih Barut, Dün­ya­nın ve ülke­mi­zin geç­ti­ği zor­lu pan­de­mi döne­min­de yer­li ilaç sana­yi­nin stra­te­jik öne­mi daha da iyi anla­şıl­dı. Biz 18 yıl­dır Türkiye’de pazar lider­li­ği­mi­zi korur­ken, hede­fi­mi­zi daima yük­sek tut­tuk. Dün­ya­nın en büyük 100 ilaç şir­ke­ti ara­sı­na giren ilk Türk şir­ke­ti olduk. Türkiye’nin ve Avrupa’nın en modern ilaç tesis­le­rin­den biri­si­ni yap­tık. Abdi­Bio ile Türkiye’de biyo­tek­no­lo­ji ala­nın­da öncü olduk. Kazakistan’da, Cezayir’de üre­tim tesis­le­ri­mi­zi açtık. Amerika’da yeni mole­kül geliş­tir­mek için start-up yatı­rı­mı yap­tık. Avrupa’da ve ABD’de satın alma fır­sat­la­rı­nı hep oda­ğı­mız­da tut­tuk. Çün­kü bunu ülke­miz ilaç sana­yi için bir lider­lik mis­yo­nu ola­rak gör­dük. Bu ortak­lık anlaş­ma­sıy­la, Türk ilaç şir­ket­le­ri­nin glo­bal oyun­cu­lar tara­fın­dan satın alın­ma­sı tren­di­ni ilk defa ter­si­ne çevi­ri­yor ve dün­ya ilaç sana­yi­nin mer­kez­le­rin­den biri olan ve ilaç dev­le­ri­ne ev sahip­li­ği yapan İsviçre’de faali­yet gös­te­ren kök­lü bir biyo­tek­no­lo­ji şir­ke­ti­nin orta­ğı olu­yo­ruz. Pan­de­mi­nin yarat­tı­ğı endi­şe ve belir­siz­lik orta­mın­da bu giri­şi­mi­mi­zin Türk ilaç sek­tö­rü­ne moral ve moti­vas­yon vere­ce­ği­ne ina­nı­yo­rum. Bu ortak­lık, Abdi İbrahim’in nesil­ler­dir sahip­len­di­ği cesa­ret, tut­ku ve sorum­lu­luk anla­yı­şı­nın kuv­vet­li bir yan­sı­ma­sı­dır’’ dedi.

’Ülke ve sek­tör adı­na bir haya­li ger­çek­leş­tir­me­nin guru­ru­nu yaşıyoruz’’

Üç kuşak­tır Türk ilaç sana­yi­ne hiz­met veren bir aile­nin tem­sil­ci­si ola­rak yal­nız Abdi İbr­ah­im için değil ülke ve sek­tör adı­na da bir haya­li ger­çek­leş­tir­me­nin guru­ru­nu yaşa­dı­ğı­nı vur­gu­la­yan Nezih Barut, Abdi İbrahim’in OM Phar­ma ile 1996 yılın­dan bu yana tica­ri iliş­ki için­de oldu­ğu­nu, uzun yıl­lar boyun­ca fir­ma­nın ilaç­la­rı­nın bir kıs­mı­nın Abdi İbr­ah­im tesis­le­rin­de üre­til­di­ği­ni söy­le­di. Nezih Barut, ‘’Türk sana­yii yal­nız ilaç­ta değil, her alan­da geliş­miş insan kay­na­ğı, üre­tim tec­rü­be­si ve giri­şim­ci potan­si­ye­liy­le dün­ya­da fark yara­ta­bi­lecek güce sahip. Bu ortak­lı­ğın kurul­ma­sın­da, bir­çok glo­bal ilaç fir­ma­sı ile uzun yıl­lar­dır devam eden güven odak­lı işbir­lik­le­ri­miz, dün­ya stan­dart­la­rın­da­ki üre­tim tesis­le­ri­mi­zin mükem­mel­li­ği, yetiş­miş insan kay­na­ğı­mız, Ar-Ge’ye yap­tı­ğı­mız yatı­rım­lar, yeni­lik­çi bakış açı­mız ve ilaç­ta büyü­me karar­lı­lı­ğı­mız etki­li oldu’’ dedi.

’Çin ve ABD gibi yeni pazar­la­ra eri­şi­mi­miz hızlanacak’’

Ortak­lık­la bir­lik­te Abdi İbrahim’in OM Phar­ma ile siner­ji için­de pek çok yeni pro­je yürü­te­ce­ği­ni belir­ten Nezih Barut, OM Pharma’nın kim­ya­sal ilaç port­fö­yün­de­ki bazı ürün­le­ri tüm dün­ya için Esenyurt’taki tesis­ler­de üret­me­yi plan­la­dık­la­rı­nı ifa­de etti. Üre­ti­len ürün­le­rin dün­ya pazar­la­rı­na ihraç edi­le­ce­ği­ni vur­gu­la­yan Nezih Barut, ortak­lı­ğın özel­lik­le Abdi İbrahim’in henüz bulun­ma­dı­ğı yeni pazar­la­ra eri­şi­mi­ni müm­kün kıla­ca­ğı­nı açık­la­dı. Nezih Barut, ‘’Ortak­lı­ğı­mız, Latin Ame­ri­ka, Çin ve ABD ilaç pazar­la­rı baş­ta olmak üze­re, özel­lik­le biyo­tek­no­lo­jik ürün­le­ri­miz­le yeni pazar­la­ra açıl­ma hede­fi­miz­de bize hız kazan­dı­ra­cak. OM Pharma’nın bu pazar­lar­da sahip oldu­ğu tec­rü­be­sin­den yarar­lan­ma imka­nı­mız ola­cak. Aynı şekil­de, OM Phar­ma da bizim çok etkin oldu­ğu­muz, ancak bugü­ne kadar bulun­ma­dı­ğı Orta­do­ğu ve Kuzey Afri­ka ülke­le­ri­ne bizim üze­ri­miz­den ula­şa­cak. Bunun yanı sıra güç­le­nen glo­bal şir­ket kim­li­ği­miz­le, nite­lik­li insan kay­na­ğı­mız için yurt­dı­şın­da yeni kari­yer imkan­la­rı olu­şa­cak. Ben­zer şekil­de ülke ola­rak bil­has­sa biyo­tek­no­lo­ji ala­nın­da­ki uzman­lık ve know-how açı­ğı­mı­zı da bu siner­ji­nin sun­du­ğu imkan­lar­la kapat­ma fır­sa­tı­mız ola­cak’’ dedi.

’Biyo­tek­no­lo­jik ilaç­lar geliş­tir­mek için 250 mil­yon İsv­içre Fran­kı ayırdık’’

Ortak­lık­ta Abdi İbrahim’in en önem­li moti­vas­yon­la­rın­dan biri­nin biyo­tek­no­lo­ji oldu­ğu­nu vur­gu­la­yan Nezih Barut, ‘’Biz ilaç sek­tö­rün­de asıl loko­mo­ti­fin biyo­tek­no­lo­ji oldu­ğu­nu uzun yıl­lar­dır ısrar­la yine­li­yor ve ülke ola­rak bu tre­ni kaçır­ma­ma­lı­yız uya­rı­sın­da bulu­nu­yo­ruz. Biyo­tek­no­lo­jik ilaç üre­tim tesi­si­miz Abdi­Bio ile söy­le­mi­mi­zi des­tek­le­yen önem­li bir yatı­rı­mı da haya­ta geçir­dik. Şim­di, OM Pharma’nın yeni döne­min­de 250 mil­yon İsv­içre Frank (yak­la­şık 2,1 mil­yar TL) gibi cid­di bir Ar-Ge büt­çe­si­ni biyo­tek­no­lo­jik ilaç geliş­tir­mek ve kli­nik çalış­ma­lar için ayı­rı­yo­ruz. Bu da büyü­me ve de şir­ke­tin değe­ri­ni stra­te­ji­mi­zi des­tek­le­yen ve bizi son dere­ce heye­can­lan­dı­ran bir geliş­me’’ dedi.

İlgili Haberler