Abdi İbrahim yönetim kadrolarını güçlendiriyor

Layout 1NİS­AN 2016

Ulus­la­ra­ra­sı bir mar­ka olma yolun­da iler­le­yen Abdi İbr­ah­im, yöne­tim kad­ro­la­rı­nı güç­len­di­ri­yor. Türk ilaç sek­tö­rü­ne geç­ti­ği­miz yıl yap­tı­ğı 100 mil­yon dolar­lık yatı­rım­la Türkiye’nin en büyük biyo­tek­no­lo­jik ilaç üre­tim tesi­si­ni kur­ma­ya hazır­la­nan Abdi İbr­ah­im, ilk kez yurt­dı­şın­da üre­ti­me geç­ti­ği Kaza­kis­tan Fabrikası’nın ardın­dan Cezayir’de de ilaç sek­tö­rü­nün en modern fab­ri­ka yatı­rı­mı­na tüm hızıy­la devam edi­yor. Abdi İbr­ah­im, 3 bine yakın çalı­şa­nıy­la Türk ilaç sek­tö­rü­nün en büyük oyuncusu. 

Abdi İbrahim’de yeni­den yapı­la­nan birim­le­rin başın­da Pazar­la­ma ve Satış Genel Müdür­lü­ğü geli­yor. Der­ma­to­lo­ji, Endok­ri­no­lo­ji, Biyo­tek­no­lo­ji ve Onko­lo­ji Müdür­lü­ğü Bölümleri’ni kura­rak Satış Pazar­la­ma Bölümü’ne bağ­lı olan bölüm­le­rin sayı­sı­nı artı­ran Abdi İbr­ah­im, ilgi­li birim­ler kap­sa­mın­da çok sayı­da ata­ma­lar ger­çek­leş­tir­di. Abdi İbr­ah­im, 2011 yılın­da kur­du­ğu Refor­med’ Şirketi’nde de bir trans­fer gerçekleşti.

Viz­yon: 2020

Abdi İbr­ah­im Solu­num Bölüm Direktörlüğü’ne Tol­ga Kaya’yı trans­fer eder­ken, Reformed’in Pazar­la­ma ve Satış Direktörlüğü’ne Şenay Erber­di geti­ril­di. Çiğ­dem Şahin­baş Yıl­maz Biyo­tek­no­lo­ji ve Onko­lo­ji Müdür­lü­ğü­ne geti­ri­lir­ken, Hic­ran Demir Der­ma­to­lo­ji Bölü­mü ve Helin Erdo­ğan Endok­ri­no­lo­ji Bölüm Müdürlüğü’ne atan­dı. Ulus­la­ra­ra­sı Pazar­lar Pazar­la­ma Müdü­rü ola­rak görev yapan Aslı Çimen ise Stra­te­jik Plan­la­ma Müdü­rü oldu. Abdi İbr­ah­im bün­ye­sin­de Pazar­la­ma ve Satış Etkin­li­ği Direktörlüğü’ne bağ­lı Satış Eği­tim Yöne­ti­ci­si ola­rak çalı­şan Canan Akü­züm, Satış Eği­tim Müdü­rü ola­rak ata­nır­ken, Murat Özgür Satış Etkin­li­ği Müdü­rü göre­vi­ne getirildi.

İlgili Haberler

Leave a Comment