Abdi İbrahim, Yeşil Ofis diploması aldı

Abdi İbr­ah­im, Genel Müdür­lük bina­sın­da baş­lat­tı­ğı, WWF-Türkiye’nin (Doğal Haya­tı Koru­ma Vak­fı) Yeşil Ofis Programı’nı başa­rıy­la tamam­la­ya­rak, Yeşil Ofis Dip­lo­ma­sı alma­ya hak kazandı. 

 

ABDİ İbr­ah­im, gelecek nesil­ler için sür­dü­rü­le­bi­lir bir dün­ya hede­fiy­le haya­ta geçir­di­ği HEAL2030 sür­dü­rü­le­bi­lir­lik stra­te­ji­si kap­sa­mın­da önem­li bir çalış­ma­ya daha imza attı.

Abdi İbr­ah­im, WWF-Türkiye”nin (Doğal Haya­tı Koru­ma Vak­fı), kurum­la­rı doğa dos­tu ter­cih­ler yap­ma­ya teş­vik ede­rek eko­lo­jik ayak izle­ri­ni azalt­ma­yı hedef­le­yen Yeşil Ofis Prog­ra­mı­nı başa­rıy­la tamam­la­ya­rak, İst­anb­ul Maslak’taki Genel Müdür­lük bina­sı için Yeşil Ofis Dip­lo­ma­sı” alma­ya hak kazandı.

Ofis uygu­la­ma­la­rıy­la eko­lo­jik ayak izi­ni azalt­ma­yı amaç­la­yan Yeşil Ofis prog­ra­mı, bu yak­la­şı­mı çalı­şan­la­ra da benim­se­te­rek çar­pan etki­si­ni artır­ma­yı, böy­le­lik­le insan­lı­ğın doğal kay­nak­lar üze­rin­de­ki bas­kı­sı­nı azalt­ma­yı hedefliyor.

Abdi İbr­ah­im, Yeşil Ofis Uygulamaları

WWF-Tür­ki­ye öncü­lü­ğün­de ger­çek­leş­ti­ri­len, Yeşil Ofis prog­ra­mı çalış­ma­la­rı doğ­rul­tu­sun­da; Abdi İbr­ah­im Genel Müdür­lük bina­sın­da ilk ola­rak su tasar­ru­fu, atık yöne­ti­mi ve ofis çalı­şan­la­rı­nın birey­sel duyar­lı­lı­ğı­nın artı­rıl­ma­sı yönün­de çalış­ma­lar yürütüldü.

Sek­tö­rel mis­yo­nu ve top­lum­sal önce­lik­le­riy­le daha iyi bir dün­ya ve daha iyi bir gelecek için çalı­şan Abdi İbr­ah­im, yeşil ofis uygu­la­ma­la­rı­nı daha yaşa­nı­la­bi­lir bir çev­re için far­kın­da­lık ve bilinç oluş­tur­mak üze­re 70 kişi­den olu­şan bir pro­je eki­bi kura­rak haya­ta geçir­di. Abdi İbr­ah­im, prog­ram boyun­ca hem pro­je gönül­lü­le­ri­ne ver­di­ği eği­tim­ler hem de tüm çalı­şan­la­rı­nın doğa koru­ma far­kın­da­lık­la­rı­nı artı­ra­cak bil­gi­ler pay­la­şım­la­rıy­la güç­lü bir ile­ti­şim çalış­ma­sı yürüt­tü. İkl­im deği­şik­li­ği­nin yarat­tı­ğı risk­le­rin en aza indi­ril­me­si konu­sun­da sorum­lu­lu­ğu­nu üst­le­nen Abdi İbr­ah­im, bu doğ­rul­tu­da da önem­li adım­lar attı.

Genel Müdür­lük bina­sın­da su kar­tu­şu uygu­la­ma­sı­na geçe­rek, mus­luk suyu­nun kont­rol­lü kul­la­nı­mı­nı baş­lat­ma­sı saye­sin­de 2021 yılın­da 71 ton/ay daha az su tüke­ti­mi sağ­la­nır­ken, Dün­ya Su Günü’nde su tasar­ru­fu yönün­de far­kın­da­lı­ğı artır­mak için ecza­ne­le­re 10 bin adet su tasar­ruf kar­tu­şu hedi­ye etti. Ayrı­ca 20 Ara­lık 2021 günü Kazak Giy­me Günü”nde Esen­yurt Üre­tim Komp­lek­si ve Genel Müdür­lük bina­sın­da iç ortam ısı­sı­nı 2 dere­ce düşü­re­rek tüm çalı­şan­la­rı­nı bu prog­ra­mın bir par­ça­sı olma­ya davet etti. Bu çalış­ma ile 183 m³ daha az doğal­gaz kul­la­nı­la­rak daha az kay­nak tüke­ti­mi sağ­lan­dı. Bun­la­rın yanı sıra Abdi İbr­ah­im, 2020 yılın­dan bu yana yüz­de 100 yeni­le­ne­bi­lir ener­ji kul­la­na­rak ürün­le­ri­nin de daha düşük kar­bon ayak izi­ne sahip olma­sı­nı sağ­lı­yor.  2030 yılı­na kadar kar­bon-nötr bir şir­ket olma­yı hedef­le­yen Abdi İbr­ah­im, aynı zaman­da sera gazı emis­yo­nu azal­tım hedef­le­ri Bilim Temel­li Hedef­ler Giri­şi­mi (Sci­en­ce Based Tar­get – SBTi) tara­fın­dan onay­la­nan ilk ve tek Türk ilaç şirketi.

Yeşil ofis prog­ra­mı kap­sa­mın­da haya­ta geçir­di­ği çalış­ma­lar­la, 1 yıl­da Genel Müdür­lük için­de 84 bin, fab­ri­ka­da ise 92 bin adet tek kul­la­nım­lık plas­tik kul­la­nı­mı­nı azal­tan Abdi İbr­ah­im, kağıt tüke­ti­mi­ni düşür­me­ye yöne­lik çalış­ma­lar kap­sa­mın­da, diji­tal ile­ti­şi­me geçiş­le bir­lik­te 1 yıl­da 80 bin adet kağıt tüke­ti­mi­ni engel­le­ye­rek üre­tim tesis­le­rin­de yüz­de 42, Genel Müdür­lük bina­sın­da ise yüz­de 4 ora­nın­da kağıt tasar­ru­fu sağladı.

Abdi İbr­ah­im Kurum­sal İlişk­il­er, Sür­dü­rü­le­bi­lir­lik ve İlet­iş­im Direk­tö­rü Dr. M. Oğuz­can Bülbül

Kar­bon nötr şir­ket olma hede­fi­mi­ze emin adım­lar­la ilerliyoruz

Abdi İbr­ah­im Kurum­sal İlişk­il­er, Sür­dü­rü­le­bi­lir­lik ve İlet­iş­im Direk­tö­rü Dr. M. Oğuz­can Bül­bül, Abdi İbr­ah­im ola­rak WWF-Türkiye’nin Yeşil Ofis Prog­ra­mı­nı başa­rıy­la tamam­la­yıp dip­lo­ma alma­ya hak kazan­dık­la­rı için mut­lu­luk duy­duk­la­rı­nı belir­tir­ken şun­la­rı söy­le­di: İkl­im deği­şik­lik­le­ri birey ola­rak hepi­mi­zi kay­gı­lan­dı­rır­ken, kurum ola­rak iklim üze­rin­de­ki olum­suz etki­le­ri­mi­zi azalt­ma­yı, gelecek nesil­le­re yaşa­nı­lır bir dün­ya ema­net etmek adı­na temel ve önce­lik­li bir sorum­lu­luk ola­rak kabul edi­yo­ruz. Yeşil Ofis Prog­ra­mı gibi cesa­ret­len­di­ri­ci ve tüm sek­tör­ler­de far­kın­da­lık yara­tan uygu­la­ma­la­rı çok anlam­lı bulu­yo­ruz. Bizim çev­re­sel ana hede­fi­miz 2030 yılın­da kar­bon nötr bir şir­ket olmak. Tüm can­lı­la­ra ihti­yaç duy­du­ğu suyu, hava­yı, besi­ni ve temiz çev­re­yi sağ­la­ya­cak kadar uzun yıl­lar dün­ya­mı­zı ayak­ta tuta­cak bu bilinç ışı­ğın­da, Gele­ce­ği İyil­eşt­ir­iy­or­uz’ mot­to­muz doğ­rul­tu­sun­da pro­je­ler geliş­ti­ri­yo­ruz. Yeşil Ofis Programı’nı tamam­la­ya­rak, geli­şim ve ortak fay­da odak­lı bu yol­cu­lu­ğu­muz­da bir adım daha atmış olduk. Çalı­şan­la­rı­mı­zın des­te­ği ve duyar­lı­lı­ğı­nın gücüy­le, faali­yet­le­ri­mi­zin çev­re­sel etki­le­ri­ni kont­rol altı­na almak ama­cıy­la HEAL2030 sür­dü­rü­le­bi­lir­lik stra­te­ji­miz altın­da yürüt­tü­ğü­müz çalış­ma­la­rı hız­la yay­gın­laş­tır­ma­ya devam edeceğiz.

 

Bil­gi için: 

Hill + Kno­wl­ton Stra­te­gi­es – 0212 270 52 32  

Bülent Değer­li: Med­ya Direk­tö­rü- 0 532 203 57 77bulent.degerli@hkstrategies.com

Mus­ta­fa Salih: Med­ya Direk­tö­rü– 0 536 863 19 04/ mustafa.salih@hkstrategies.com

İlgili Haberler