Abdi İbrahim Sağlık Ürünleri kategorisindeki yatırımlarına devam etti Her Bir Buruna Bruno”

5

Yeni yatı­rım stra­te­ji­le­ri kap­sa­mın­da, Sağ­lık Ürün­le­ri kate­go­ri­si­ne giren Abdi İbr­ah­im, Bru­no mar­ka­sı altın­da sun­du­ğu burun bakım sağ­lı­ğı ürün­le­ri ile büyüyor.

TÜM aile­nin burun bakım ihti­yaç­la­rı için fark­lı ürün­ler sunan Bru­no; bebek­le­rin gün­lük burun temiz­li­ğin­de ve burun tıka­nık­lı­ğı­nın gide­ril­me­si­ne yar­dım­cı olmak için kul­la­nı­lan Bru­no Bebek Serum Fiz­yo­lo­jik, çocuk­lar için Bru­no Çocuk İzot­on­ik Okya­nus Suyu Spre­yi, yetiş­kin­ler için Bru­no Yetiş­kin Hiper­to­nik Okya­nus Suyu Spre­yi, soğuk algın­lı­ğı ve gri­bin önlen­me­si­ne ve teda­vi­si­ne yar­dım­cı Bru­no Anti­vi­ral Burun Spre­yi ve ofis, uçak, oto­büs yol­cu­luk­la­rı gibi kuru ve kir­li hava­nın oldu­ğu ortam­lar­da bur­nun nem­len­di­ril­me­si­ne yar­dım­cı Bru­no Antidry Nem­len­di­ri­ci Sprey’den oluşuyor.

2003 yılın­dan bu yana kesin­ti­siz devam eden pazar lider­li­ği­ni güç­len­dir­mek üze­re Sağ­lık Ürün­le­ri kate­go­ri­si­ne yatı­rım yap­tık­la­rı­nı ifa­de eden, Abdi İbr­ah­im Satış ve Pazar­la­ma Genel Müdü­rü Dr. Cüneyt Gedik­li, Abdi İbr­ah­im, kurul­du­ğu gün­den bu yana deği­şi­me uymak’ değil, deği­şi­mi yön­len­dir­mek’ için çaba har­ca­dı. Bugün yine Türk ilaç sek­tö­rü­nün lide­ri sıfa­tı­nın omuz­la­rı­mı­za yük­le­di­ği sorum­lu­luk­la deği­şi­mi yön­len­dir­mek’ için çok önem­li bir adım attık. 

Sağ­lık ürün­le­ri kate­go­ri­sin­de yarat­tı­ğı­mız Bru­no mar­ka­sıy­la, burun bakım aile­si ürün­le­ri­ni tüke­ti­ci­ler ile buluş­tu­ru­yor; bu kate­go­ri­de­ki giri­şim­le­ri­miz ile Türk ilaç sek­tö­rü­ne önem­li bir ivme kazan­dı­rı­yor ve dün­ya ilaç sek­tö­rün­de büyük bir potan­si­ye­le sahip bu kate­go­ri­de yürüt­tü­ğü­müz çalış­ma­lar ile yüzü­mü­zü dün­ya­ya dönü­yo­ruz. 2021 Viz­yo­nu­muz doğ­rul­tu­sun­da iç pazar­da­ki lider­li­ği­mi­zi sür­dü­rü­le­bi­lir kıl­mak ve Türkiye’deki gücü­mü­zü dün­ya­ya taşı­ya­rak küre­sel bir oyun­cu olmak hede­fiy­le iler­li­yo­ruz. Gele­cek­te Türk ilaç sek­tö­rü­nü gerek kurum­sal mar­ka­mız, gerek­se ürün aile­si­ni geniş­let­me­yi plan­la­dı­ğı­mız Sağ­lık Ürün­le­ri mar­ka­la­rı­mız­la küre­sel are­na­da daha büyük başa­rı­lar­la tem­sil ede­ce­ği­mi­ze ina­nı­yo­ruz” dedi.

Abdi İbr­ah­im Sağ­lık Ürün­le­ri Pazar­la­ma Direk­tö­rü Hayal Tepe ise, burun tıka­nık­lı­ğı­nın sade­ce bebek­ler­de olan bir sorun değil, yetiş­kin­ler­de de hayat kali­te­si­ni düşü­ren, işte ve okul­da moti­vas­yon kay­bı­na, iştah­sız­lı­ğa, uyku yeter­siz­li­ği­ne ve bera­be­rin­de hal­siz­li­ğe neden olan bir sorun oldu­ğu­nun altı­nı çizer­ken, tıka­nan burun sebe­biy­le ağız­dan alı­nan nefe­sin üst solu­num yol­la­rı enfek­si­yon­la­rı­na da sebep oldu­ğu­nu belirtti. 

Bu kap­sam­da, Bru­no’Bruno ürün_ailesinun 2012’deki büyük ses geti­ren Bru­no Bebek Serum Fiz­yo­lo­jik ile­ti­şim kam­pan­ya­sı­nın ardın­dan, 2013 yılın­da­ki yeni ile­ti­şim plan­la­rı­nın yetiş­kin ürün­le­ri odak­lı ola­ca­ğı­nı söy­le­yen Tepe, Bruno’nun tüm aile için burun bakım ürün­le­ri barın­dı­ran şem­si­ye bir mar­ka oldu­ğu­nun öne­mi­ni belirtti. 

Bu kam­pan­ya­da da 360 dere­ce ile­ti­şim stra­te­ji­si ile iler­le­yecek olan Bru­no, tele­viz­yon, rad­yo ve sos­yal med­ya gibi kit­le ile­ti­şim mec­ra­la­rıy­la eş zaman­lı ola­rak satış nok­ta­sı akti­vi­te­le­ri ile tüke­ti­ci­le­ri ile bulu­şa­rak, burun sağ­lı­ğı konu­sun­da bilinç yara­tı­yor olacak.

Bru­no rek­lam fil­mi eğlen­ce­li bir dil­le evin büyük çocuk­la­rı olan baba­la­rın” artık burun­la­rı­nın tıkan­ma­ma­sı nede­niy­le eşle­ri­nin ilgi­si­ni çek­me çaba­sı­nı ele alı­yor.

İlgili Haberler

Leave a Comment