Abdi İbrahim İlaç’ta 2 Atama

2012 yılın­da 100’üncü kuru­luş yıl­dö­nü­mü­nü kut­la­yan Türk ilaç sek­tö­rü­nün lider şir­ke­ti Abdi İbr­ah­im, sür­dü­rü­le­bi­lir lider­lik ve glo­bal oyun­cu olmak hedef­le­ri doğ­rul­tu­sun­da yeni­den yapılanıyor.
2009 yılın­dan bu yana Pazar­la­ma ve Satış­tan Sorum­lu Genel Müdür ola­rak görev yap­mak­ta olan Dr. Cüneyt Gedik­li, 01.02.2012 tari­hi iti­ba­riy­le Ulus­la­ra­ra­sı Pazar­lar­dan Sorum­lu Genel Müdür ola­rak atan­dı. Dr. Gedik­li bu göre­vi­nin yanı sıra Sağ­lık Ürün­le­ri Direk­tör­lü­ğü ve Abdi İbrahim’in 2011 yılın­da kur­muş oldu­ğu Refor­med isim­li şir­ket­ten de sorum­lu ola­cak. Dr. Cüneyt Gedikli’nin Ulus­la­ra­ra­sı Pazar­lar­dan Sorum­lu Genel Müdür ola­rak atan­ma­sı­nın ardın­dan; sek­tör­de uzun yıl­la­ra daya­nan bil­gi ve dene­yi­me sahip bulu­nan Dr. Okan Öncel, Satış ve Pazar­la­ma­dan Sorum­lu Genel Müdür ola­rak göre­ve başladı.
1967 yılın­da doğan Dr. Okan Öncel, İst­anb­ul Çapa Tıp Fakültesi’nden 1991 yılın­da mezun oldu. İş haya­tı­na 1992 yılın­da Front Gıda’da baş­la­yan Öncel,19941996 yıl­la­rın­da Afyon Aske­ri Hastanesi’nde Aske­ri Dok­tor ola­rak çalış­tı. 1996’da Bilim İlaç Sana­yi ve Tica­ret A.Ş.’de Ürün Müdü­rü ola­rak çalış­ma­ya baş­la­yan Öncel, 1998 yılın­da Grup Mar­ka Müdü­rü, 19992004 yıl­la­rı ara­sın­da İş Biri­mi Müdü­rü, 2004 yılın­dan günü­mü­ze ise Satış ve Pazar­la­ma Direk­tö­rü ola­rak görev yaptı.

İlgili Haberler

Leave a Comment