Abdi İbrahim dev yatırımları öne çekti

Abdi İbrahim Yönetim Kurulu Başkanı Nezih Barut
Abdi İbr­ah­im Yöne­tim Kuru­lu Baş­ka­nı Nezih Barut

SEK­TÖR / EYLÜL 2016

Tam 104 yıl­dır Türk ilaç sek­tö­rün­de faali­yet gös­te­ren Abdi İbr­ah­im, Esenyurt’taki üre­tim komp­lek­sin­de 2017 yılı için­de teme­li­ni ata­ca­ğı iki yeni tesis yatı­rı­mı­nı öne çek­me kara­rı aldı. Abdi İbrahim’in top­lam 115 mil­yon dolar­lık yatı­rım büt­çe­siy­le haya­ta geçi­re­ce­ği onko­lo­ji ürün­le­ri üre­tim tesi­si ve ste­ril enjek­tabl ürün­le­rin üre­tim tesi­si yatı­rım­la­rı­nı öne çek­me­siy­le ilgi­li ola­rak Abdi İbr­ah­im Yöne­tim Kuru­lu Baş­ka­nı Nezih Barut, Ülke ola­rak çok büyük bir sınav­dan geç­tik ve demok­ra­si­mi­ze, ülke­mi­zin gele­ce­ği­ne sahip çık­tık. Bu dönem­de bir asrı aşkın bir süre­dir bu ülke­ye yatı­rım yap­mış bir kuru­luş ola­rak, her zaman­kin­den daha büyük bir sorum­lu­luk­la iş yap­ma heye­ca­nın­da­yız. Hem sek­tö­rü­mü­ze hem de yaban­cı iş ortak­la­rı­mı­za bu heye­ca­nı­mı­zı yan­sıt­mak ve daha güç­lü bir eko­no­mi­nin inşa­sı­na cesur bir kat­kı­da bulun­mak için bu kara­rı almış bulun­mak­ta­yız. Yine bu düşün­cey­le, 2016 yılı sonu­na kadar 300 kişi­lik ek istih­dam kara­rı da aldık” dedi.

Geç­ti­ği­miz yıl, 100 mil­yon dolar­lık yatı­rım tuta­rıy­la Türkiye’nin en büyük biyo­tek­no­lo­jik ilaç üre­tim tesi­si­nin teme­li­ni atan Abdi İbr­ah­im, 2017 yılın­da baş­la­ya­ca­ğı ste­ril enjek­tabl ürün­le­rin üre­ti­le­ce­ği tesis yatı­rı­mı­nı ve onko­lo­jik ürün­ler üre­tim tesi­si­nin yatı­rı­mı­nı 2016 yılın­da ger­çek­leş­tir­me­ye karar ver­di. Onko­lo­ji ala­nın­da­ki ürün­le­rin üre­ti­le­ce­ği tesis 50 mil­yon dola­ra, enjek­tabl ürün­le­rin üre­ti­le­ce­ği tesis ise 65 mil­yon dola­ra mal olacak. 

Edir­ne Dârüşşifası’na iki ödül daha

Abdi İbr­ah­im, 500 yıl­lık geç­mi­şiy­le tıp tari­hin­de önem­li bir yere sahip olan Edir­ne Darüş­şi­fa­sı İyil­eşt­irme Pro­je­si ile kurum­sal sos­yal sorum­lu­luk ala­nın­da bir­bi­rin­den önem­li ödül­ler alma­ya devam edi­yor. Pro­je, dün­ya­nın en pres­tij­li iş dün­ya­sı ödül­le­rin­den biri olan Ste­vie Ulus­la­ra­ra­sı İş Ödül­le­ri kap­sa­mın­da iki ödü­le bir­den layık görüldü.

AI_Edirne_Darussifasi___yilestirme__Projesi___2_

Abdi İbr­ah­im tara­fın­dan 1,5 yıl süren çalış­ma­lar­la çağ­daş müze­ci­lik anla­yı­şıy­la yeni­le­nen ve geç­ti­ği­miz yıl tören­le hiz­me­te açı­lan Edir­ne Darüş­şi­fa­sı İyil­eşt­irme Pro­je­si, haya­ta geçi­ril­di­ği ilk gün­den bu yana büyük ses getir­di ve önem­li ödül­ler kazan­dı. Abdi İbrahim’in sos­yal sorum­lu­luk pro­je­si Edir­ne Darüş­şi­fa­sı İyil­eşt­irme Pro­je­si, şim­di de dün­ya­nın en pres­tij­li iş dün­ya­sı ödül­le­rin­den biri olan Ste­vie Ulus­la­ra­ra­sı İş Ödül­le­ri kap­sa­mın­da iki ödü­le bir­den layık görül­dü. Pro­je, Yılın Sos­yal Sorum­lu­luk Prog­ra­mı’ ve Med­ya İlişk­il­eri – Yılın İletişim/Halkla İlişk­il­er Kam­pan­ya­sı’ kate­go­ri­le­rin­de Bronz Ödül alma­ya hak kazandı.Geçtiğimiz yıl Darüşşifa’yı 235 bin kişi ziya­ret etti. 

İlgili Haberler

Leave a Comment