Abdi İbrahim, 100. Yaşını Van GoghAlive ile Kutluyor

TÜRK ilaç sek­tö­rü­nün kök­lü ve lider şir­ke­ti Abdi İbr­ah­im, 100’üncü kuru­luş yıl­dö­nü­mü­nü; sanat, bilim ve tek­no­lo­ji­yi yeni­lik­çi bir şekil­de har­man­la­yan Van Gog­hA­li­ve Diji­tal Sanat Ser­gi­si ile kut­lu­yor. Sanat, bilim ve tek­no­lo­ji­yi yeni­lik­çi bir şekil­de har­man­la­yan ve bu özel­li­ğiy­le Abdi İbrahim’in 100 yıl­lık bakış açı­sı­nı yan­sı­tan Van Gog­hA­li­ve, Abdi İbr­ah­im­’­in spon­sor­lu­ğu ile sanat­se­ver­ler­le bulu­şu­yor. Dün­ya­nın en büyük res­sam­la­rın­dan biri ola­rak kabul edi­len Van Gogh’un eser­le­ri­ni bugü­ne kadar hiç dene­yim­len­me­miş yep­ye­ni bir for­mat­ta sunan ser­gi, 10 Şubat-15 Mayıs tarih­le­ri ara­sın­da İst­anb­ul Kara­köy Ant­re­po 3’te, 15 Ekim-30 Ara­lık tarih­le­ri ara­sın­da da Anka­ra Cer Modern’de ziya­re­te açık ola­cak. 3.000’in üze­rin­de diji­tal ima­jın tek bir hikâ­ye anlat­tı­ğı çar­pı­cı bir sanat ve tek­no­lo­ji füz­yo­nu olan Van Gog­hA­li­ve, izle­yi­ci­yi alı­şı­la­gel­dik müze kav­ra­mı­nın öte­si­ne geçi­re­rek, res­min hikâ­ye­si­nin için­de bir yol­cu­lu­ğa çıkarıyor.
Gran­de Exhi­bi­ti­ons Avust­ral­ya tara­fın­dan tasar­la­nan ve Abdi İbrahim’in kat­kı­la­rıy­la önce İst­anb­ul ardın­dan da Ankara’da sanat­se­ver­ler­le bulu­şa­cak Van Gog­hA­li­ve, ziya­ret­çi­le­rin unu­tul­maz bir dene­yim’ diye tanım­la­dık­la­rı can­lı bir ışık, renk ve ses sen­fo­ni­si yaşa­tı­yor. Çer­çe­ve­si olma­yan ser­gi­de, dahi res­sa­mın 18801890 yıl­la­rı ara­sın­da­ki çalış­ma­la­rı ve hayat dene­yim­le­rin­den olu­şan coş­ku­lu ve can­lı detay­la­ra sahip yapıt­la­rı; SENSORY4 tek­no­lo­ji­siy­le dona­tıl­mış yük­sek çözü­nür­lük­lü 40 pro­jek­tör ara­cı­lı­ğıy­la dev ekran­la­ra, duvar­la­ra, kolon­la­ra, zemi­ne, tava­na yansıtılıyor.

İlgili Haberler

Leave a Comment