Uzman Klinik Psikoloğu Merve Büyükkucak
Uzman Kli­nik Psi­ko­lo­ğu Mer­ve Büyükkucak

HABER / NİS­AN 2016

Çalı­şan anne hayır” deme­yi öğrenmeli

Çalı­şan anne­ler için en büyük zor­lu­ğun bir­ço­ğu­nun önün­de daha önce ken­di­le­ri gibi çalı­şıp hem anne­lik yap­mış olan anne model­le­ri­nin bulun­ma­yı­şı oldu­ğu­nu belir­ten Kadı­köy Şifa Ata­şe­hir Has­ta­ne­si Uzman Kli­nik Psi­ko­lo­ğu Mer­ve Büyük­ku­cak, son yıl­lar­da yapı­lan bir çok çalış­ma­nın sanı­la­nın aksi­ne, ev hanı­mı olan anne­le­rin çocuk­la­rı ile geçir­dik­le­ri kali­te­li zama­nın çalı­şan anne­le­re oran­la çok daha az oldu­ğu­nu gös­ter­di­ği­ne dik­kat çekti. 

Buna rağ­men çalı­şan anne­le­rin vic­dan aza­bı çeke­rek çocuk­la­rı­na hayır” diye­me­me tuza­ğı­na düş­tü­ğü­ne işa­ret eden Büyük­ku­cak, Ancak sağ­lık­lı bir çocuk yetiş­tir­me­nin en temel kura­lı çocuk­la­ra istek­le­ri­ni erte­le­ye­bil­me­yi öğret­mek, dola­yı­sıy­la uygun olma­yan zaman­lar­da hayır diye­rek onla­rı sınır­la­ya­bil­mek­tir” dedi. 

İlgili Haberler

Leave a Comment