90’lardan konuğumuz var

skunkTEM­MUZ 2016

Rock dün­ya­sı­nın en kariz­ma­tik isim­le­rin­den Skin’in önder­li­ğin­de­ki Skunk Anan­sie, geç­ti­ği­miz Ocak ayın­da yayın­la­nan yeni stüd­yo albü­mü Anarchytecture’ın tur­ne­si dahi­lin­de 21 Temmuz’da Zor­lu PSM sah­ne­sin­de hay­ran­la­rıy­la buluşacak. 

Britpop’un hüküm sür­dü­ğü 1994 yılın­da kuru­la­rak, o dönem Brit Rock” ola­rak adlan­dı­rı­la­cak akı­mın öncü­lü­ğü­nü üst­le­nen Skunk Anan­sie, günü­mü­ze kadar yayın­la­dı­ğı top­lam altı stüd­yo albü­müy­le rock müzik tari­hi­ne dam­ga­sı­nı vur­du. Müzik dün­ya­sı­nın en özgün figür­le­rin­den biri olan Skin’in muaz­zam yoru­mu ve sah­ne var­lı­ğıy­la dün­ya­nın en önem­li müzik fes­ti­val­le­rin­de bir­bi­rin­den çar­pı­cı per­for­mans­la­ra imza atan İng­il­iz grup, özel­lik­le 1999 tarih­li albü­mü Post Orgas­mic Chill saye­sin­de geniş kit­le­le­re ulaştı. 

İlgili Haberler

Leave a Comment