895 özel bitkisi olan ülke: Sao Tome ve Principe

Layout 1MAYIS 2016

Adı Por­te­kiz­ce­’­den gelen Sao Tome ve Prin­ci­pe Demok­ra­tik Cum­hu­ri­ye­ti”, Afri­ka kıta­sı­nın batı kıyı­sın­da, Gine Kör­fe­zi ve Ekva­tor Gine­si ile Gabo­n­’un açık­la­rın­da yer alan bir ada ülkedir. 

Baş­ken­ti Sao Tome olan ülke­nin Sao Tome ada­sı­na keş­fi yapan Aziz Tho­mas kut­la­ma­la­rı­nın­da 21 Ara­lık 1471’de bu isim ada­ya verilmiştir. 

Ülke­nin diğer ada­sı olan Prin­ci­pe Ada­sı da 17 Ocak 1472’de keş­fe­dil­dik­ten son­ra Sao Antao adı­nı almış, bu isim 1502’de Prens Ada­sı” ola­rak değiş­ti­ril­miş ve yeni adı Prin­ci­pe” olmuştur.

Sıcak ve nem­li tro­pi­kal ikli­min hakim oldu­ğu ada gene­lin­de kurak döne­mi­nin yanı sıra sağa­nak yağ­mur­la­rın yağ­dı­ğı sezon­lar yaşanmaktadır.

sao tome-5

895 fark­lı özel bit­ki bulu­nan ada­da­ki, bit­ki­ler­den 95’i Sao Tome­’­de, 37’si de Prin­ci­pe­’­de bulunabilmektedir.

191 bin insa­nın yaşa­dı­ğı ülke­nin yüz­de 63,3’ü 024 yaş ara­lı­ğın­da, yüz­de 2,9’u ise 65 yaş ve üzerindedir. 

sao tome-1

12 Tem­muz 1975’de bağım­sız­lı­ğı­na kavu­şan ülke yarı baş­kan­lık sis­te­miy­le yönetilmektedir.

Ülke eko­no­mi­si­nin en önem­li ihra­cat ürün­le­ri kakao, kah­ve ve pal­mi­ye ağa­cı yağıdır. 

sao tome-4

Ülke­nin ihra­cat yap­tı­ğı ilk beş ülke­den biri yüz­de 7.3’le Tür­ki­ye­’­dir. Kişi başı mil­li geli­ri 1.500 dolar civa­rın­da olan ülke­nin res­mi dili Portekizce’dir.

İlgili Haberler

Leave a Comment