85 yaşından sonra iki kişiden biri unutuyor

Dr. Ayşegül Demirel
Dr. Ayşe­gül Demirel

DEMANS / MAYIS 2016

Buna­ma, bel­lek ve dil yeti­le­ri, soyut düşün­me, yar­gı­la­ma gibi zihin­sel işlev­ler­de görü­len edi­nil­miş, süre­ğen bir yeter­siz­lik duru­mu­dur. İns­an ömrü uza­dık­ça buna­ma (Demans) sık­lı­ğı art­mak­ta­dır. 60 yaş üstün­de en önde gelen yeti yiti­mi nede­ni­dir. 65 yaşın­da risk %5 iken, her 5 yıl­da risk iki­ye kat­lan­mak­ta­dır, 85 yaş üze­rin­de %4050’ye ulaşmaktadır.

Buna­ma­nın en yay­gın nede­ni olan Alz­he­imer has­ta­lı­ğı yaş­lı­lar­da unut­kan­lı­ğın önem­li sebep­le­rin­den biri oldu­ğu­na dik­kat çeken Medi­ca­na Çam­lı­ca Has­ta­ne­si Psi­ki­yat­ri Uzma­nı Dr. Ayşe­gül Demi­rel konu hak­kı­na bil­gi verdi:

Alz­he­imer tüm demans­lı has­ta­la­rın %5075’ini oluş­tu­rur. Uzak hafı­za­nın (geç­miş­te yaşa­nan olay­lar­la ilgi­li hafı­za) korun­du­ğu, yakın zaman­la ilgi­li hafı­za süreç­le­ri­nin bozul­du­ğu bu has­ta­lık­ta yeni bil­gi­le­rin öğre­nil­me­sin­de ve kay­de­dil­me­sin­de zor­luk var­dır. Örne­ğin has­ta 30 yıl önce­ki bir anı­sı­nı kolay­lık­la anla­ta­bi­lir­ken, bir gün önce kah­val­tı­da ne yedi­ği­ni unu­ta­bi­lir. Eşya­la­rı­nı koy­du­ğu yeri bula­ma­ya­bi­lir, bil­dik insan­la­rın ismi­ni hatır­la­ya­ma­dı­ğı gibi zaman­la insan yüz­le­ri­ni de tanımayabilir.

Demans’ın Belir­ti­le­ri:

Deman­sın ile­ri dönem­le­rin­de giyi­nip soyun­ma, yemek yeme gibi gün­lük akti­vi­te­le­ri­ni yeri­ne getir­mek­te zor­la­na­bi­lir. Demans has­ta­la­rın­da bel­li dönem­ler­de huzur­suz­luk, agre­sif dav­ra­nış­lar, inat­çı­lık ve şüp­he gibi dav­ra­nış­sal ve psi­ko­tik belir­ti­ler de görü­le­bi­lir. İleri evre­ler­de has­ta yakın­la­rı­nı tanı­ya­maz, konuş­ma­sı aza­lır ve bozu­lur. Deman­sın son evre­sin­de oral alı­mı bozu­lan has­ta yata­ğa bağım­lı hale gelir.

demans-nedir-Unut­kan­lı­ğın bir diğer sebe­bi yaş­lı­lık depresyonudur.

Yaş­lı­da dep­res­yon genç ve eriş­kin­ler­den fark­lı görü­nüm­de­dir. Yaş­lı­la­rın çoğun­lu­ğu dep­res­yon belir­ti­le­ri­ni inkar eder. Yaş­lı­lar­da başağ­rı­sı, mide bulan­tı­sı, mide­de yan­ma, şiş­kin­lik, yay­gın vücut ağrı­sı gibi temel­de ruh­sal kay­nak­lı beden­sel belir­ti­ler sık­tır. Yaş­lı has­ta­nın kon­sant­ras­yo­nu azal­mış­tır, ilgi ve iste­ği kay­bol­muş­tur, yor­gun­dur, kay­gı­lı ya da huzur­suz ola­bi­lir. Yaş­lı­lar­da genç­ler­den fark­lı ola­rak ağır unut­kan­lık görü­le­bi­lir, yaş­lı dep­re­sif has­ta buna­ma ben­ze­ri belir­ti­ler ile kar­şı­mı­za çıka­bi­lir. Unut­kan­lı­ğı olan yaş­lı dep­re­sif has­ta­nın kli­nik duru­mu demans ile karış­tı­rı­la­bi­lir. Pse­udo­de­men­tia (Yalan­cı buna­ma) deni­len bu tab­lo has­ta­ya uygun teda­vi­nin düzen­len­me­si ile zaman içe­ri­sin­de geriler.

Demans’ın Neden­le­ri:

Unut­kan­lık gibi biliş­sel kayıp­lar ile­ri yaşa bağ­lı da orta­ya çıka­bil­mek­te­dir. Yaşa bağ­lı biliş­sel yıkım deni­len bu durum, ile­ri yaşın beyin­de neden oldu­ğu sinir hüc­re­si hara­bi­ye­ti sonu­cu orta­ya çıkan selim bir durum­dur, buna­ma değildir.

Hipo­ti­ro­idizm gibi tiro­id fonk­si­yon bozuk­luk­la­rı, kan­sız­lık, vita­min B12 ve folik asit eksik­lik­le­ri ile bazı diğer tıb­bi durum­lar da yaş­lı­lar­da unut­kan­lı­ğın nedenlerindendir.

Sonuç ola­rak yaş­lı­lar­da görü­len unut­kan­lık şika­ye­ti­nin cid­di­ye alın­ma­sı gere­kir. Unut­kan­lı­ğın altın­da yatan tib­bi neden­le­rin orta­ya çıka­rıl­ma­sı için has­ta yakın­la­rı ile sıkı işbir­li­ği gere­kir. Titiz değer­len­dir­me­ler sonu­cu sap­ta­nan unut­kan­lı­ğın nede­ni­ne yöne­lik önlem­ler alınmalıdır.”

İlgili Haberler

Leave a Comment