8. Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi

Hacet­te­pe Üniv. Sağ­lık Bilim­le­ri Fak. Bes­len­me ve Diye­te­tik Bölü­mü tara­fın­dan düzen­le­nen  8. Ulus­la­ra­ra­sı Bes­len­me ve Diye­te­tik Kong­re­si, 48 Nisan 2012 tarih­le­ri ara­sın­da Glo­ria Golf Resort Ote­l­’­de ger­çek­leş­ti­ri­lecek. Bes­len­me ve Diye­te­tik ala­nın­da­ki en son yeni­lik­le­rin gün­de­me gele­ce­ği VIII. Ulus­la­ra­ra­sı Bes­len­me Diye­te­tik Kongre“si, yurt dışın­dan konu­nun uzman­la­rı­nı da ağırlıyor.
Geniş Bil­gi İçin: Kong­re Bilim­sel Sek­re­ter­ya­sı, Dr. Zeh­ra Büyük­tun­cer, Dr. Aslı Akyol, Dr. Rey­han Ner­giz Ünal Hacet­te­pe Üni­ver­si­te­si Sağ­lık Bilim­le­ri Fakül­te­si Bes­len­me ve Diye­te­tik Bölü­mü, Orga­ni­zas­yon Sek­re­ter­ya­sı: DMR Kong­re Orga­ni­zas­yon Hiz­met­le­ri Turizm Ltd. Şti.Tel: (0312) 312 442 01 50 www.bdk2012.org/tr

İlgili Haberler

Leave a Comment