8 BARDAK SU TARTIŞMASI DEVAM EDİYOR

Su içme­mi­zi dur­du­ran sis­tem bulundu

Avustralya’daki Monash Üniversitesi’nin yap­tı­ğı çalış­ma­da, insan vücu­dun­da­ki sıvı alı­mı­nı düzen­le­yen ve çok faz­la su içme­mi­zi dur­du­ran bir sis­tem ilk kez orta­ya çık­tı. Çalış­ma, sağ­lı­ğı­mız için gün­de sekiz bar­dak su içil­me­si­ni öne­ren popü­ler fik­re mey­dan oku­yor. Obe­zi­te ve Meta­bo­lik Cer­rah Prof. Dr. Halil Coş­kun, araş­tır­ma­nın detay­la­rı hak­kın­da şu bil­gi­le­ri ver­di: Önce­ki çalış­ma­la­ra baka­rak, araş­tır­ma­cı­lar katı­lım­cı­lar­dan iki fark­lı şart altın­da gerek­li suyu yuta­bil­mek için sarf ettik­le­ri efo­ru oran­la­ma­la­rı­nı iste­di; susa­dık­la­rın­da ve susuz­luk­la­rı­nı gider­dik­ten son­ra içe­bi­le­cek­le­ri mak­si­mum su mik­ta­rı­nı alma­ya ikna edil­di­ler. Aynı zaman­da beyi­nin çeşit­li kısım­la­rın­da­ki akti­vi­te görüntülendi.

BEY­Nİ­M­İZİ ZORLUYOR

Sonuç­lar, aşı­rı su içil­dik­ten son­ra efo­run üç kat art­tı­ğı­nı gös­ter­di. Katı­lım­cı­lar yük­sek bir efor­la yut­kun­ma­ya çalış­tık­la­rın­da beyi­nin sağ ön fron­tal alan­la­rı çok daha faz­la aktif­ti. Araş­tır­ma­cı­la­rın tali­mat­la­rı­na göre fron­tal beyin zarı­nın aşı­rı hare­ke­ti­ne sebep olmak ise yut­kun­ma güç­lü­ğü­nü orta­ya çıka­ra­bi­li­yor­du. Mara­ton­lar­da yarı­şan pek çok atle­te vücut­la­rı­nı su ile dol­dur­ma­la­rı gerek­ti­ği söy­len­di. Körü körü­ne bu öne­ri­le­ri din­le­ye­rek ihti­yaç­la­rın­dan çok faz­la­sı­nı içen bazı spor­cu­lar hayat­la­rı­nı kay­bet­ti. Çün­kü aşı­rı su tüke­ti­mi, vücu­du teh­li­ke­ye ata­rak su zehir­len­me­si­ne veya kan­da sod­yum azlı­ğı olan hipo­nat­re­mi­aya sebep olu­yor. Gerek­li sod­yum ora­nı­nın kan­da azal­ma­sı anor­mal bir şekil­de düşük potan­si­ye­lin sebep oldu­ğu semp­tom­la­rı art­tı­ra­rak uyu­şuk­luk, mide bulan­tı­sı, gül­me kri­zi hat­ta koma­ya dönüştürebiliyor.

SUSA­DIK­ÇA İÇMELİYİZ

Faz­la sıvı tüke­ti­mi beyin tara­fın­dan yut­kun­ma engeli’nin akti­ve edil­me­si­ne sebep ola­rak, vücu­da ölçü­lü oran­lar­da gerek­li suyun alın­ma­sı­nı sağ­lı­yor. Bu çalış­ma­ya göre, eğer yal­nız­ca vücu­du­mu­zun talep­le­ri­ni yeri­ne geti­rir­sek, büyük ihti­mal­le doğ­ru yap­mış ola­ca­ğız. Yani susuz­lu­ğu­mu­za oran­la su içmek daha isabetli.”

İlgili Haberler

Leave a Comment