7. Uludağ Nöroloji Günleri

ULU­DAĞ Üni­ver­si­te­si, Tıp Fakül­te­si Nöro­lo­ji Ana­bi­lim Dalı tara­fın­dan düzen­le­nen 7. Ulu­dağ Nöro­lo­ji Gün­le­ri top­lan­tı­la­rı­nın Ulu­dağ Karin­na Otel’ de 14 Mart 2012 tari­hin­de yapılacak.

7. Ulu­dağ Nöro­lo­ji Gün­le­ri top­lan­tı­la­rı­nın 1. günün­de EMG kur­su ve para­lel otu­rum­da son yıl­lar­da gide­rek artan ilgi oda­ğı olan botu­li­num tok­si­ni uygu­la­ma­sı pra­tik kurs şek­lin­de yapı­la­cak, otu­rum­la­ra katı­lım 50 şer kişi ile sınır­lı ola­cak ve katı­lım­cı­la­ra kurs sonun­da ser­ti­fi­ka veri­le­cek­tir. Top­lan­tı­la­rın 2. ve 3. gün­le­rin­de Demans ve Par­kin­son has­ta­lı­ğı konu­la­rı detay­lı ola­rak ve olgu sunum­la­rı ile des­tek­le­ne­rek işlenecek.

Geniş Bil­gi İçin: Bilim­sel Sek­re­ter­ya: Yrd.Doç.Dr. Özlem
Taş­ka­pı­lı­oğ­lu Ulu­dağ Üni­ver­si­te­si Tıp Fakül­te­si Nöro­lo­ji Ana­bi­lim Dalı, Tel:(0224) 295 17 22 F. 0224 442 91 77 e‑posta: ozlemhan@superonline.com, ozlemhan@uludag.edu.tr,

Orga­ni­zas­yon Sek­re­ter­ya­sı: Bur­kon Turizm (0224) 233 40 00, www.uludagnoroloji.org

İlgili Haberler

Leave a Comment