7. İstanbul Aile Hekimliği Kongresi

İST­ANB­UL Kar­tal Aile Hekim­li­ği Gün­le­ri ile ola­rak baş­la­yan ve kong­re hali­ne gelen İst­anb­ul Aile Hekim­li­ği Kong­re­si­’­nin 7.’si 2728 Nisan 2012 tarih­le­ri ara­sın­da ulus­la­ra­ra­sı katı­lım­la She­ra­ton Mas­lak Ote­l­’­de ger­çek­leş­ti­ri­lecek. Yedi yıl­dır devam eden Aile Hekim­li­ği Uygulaması’nda İst­anb­ul, sis­te­me nere­dey­se en son geçi­len iller­den biri olma­sı­na ve edi­ni­len dene­yim­le­re rağ­men apay­rı coğ­raf­ya­sı ve ken­di­ne has yapı­sı nede­niy­le, yaşan­mış tüm sorun­la­rı tek­rar tec­rü­be eder görün­mek­te­dir. İstanbul’da sis­te­me dahil olan hekim­le­rin kar­şı­laş­tık­la­rı ida­ri ve tek­nik sorun­la­rın yanın­da gün­lük pra­tik­le­ri­ni kolay­laş­tır­ma­da Aile Hekim­li­ği ala­nı­nı kap­sa­yan birin­ci basa­mak sağ­lık hiz­met­le­ri­ne yöne­lik ve sürek­li mes­le­ki geli­şi­mi des­tek­le­yen bilim­sel top­lan­tı­lar gide­rek daha faz­la önem kazan­mak­ta­dır. Bu doğ­rul­tu­da hazır­la­nan 7. İst­anb­ul Aile Hekim­li­ği Kong­re­si, katı­lım­cı­la­rın fark­lı ilgi alan­la­rı ve gerek­si­nim­le­ri­ni kar­şı­la­ya­bil­mek ama­cıy­la iki tam gün­lük bilim­sel prog­ram şek­lin­de gerçekleştirilecektir.
Geniş Bil­gi İçin: Bilim­sel Sek­re­ter­ya, Doç. Dr. İsm­et Tamer, Tel: (0216) 441 39 00, Orga­ni­zas­yon Sek­re­ter­ya­sı: DMR Turizm, Tel: (0212) 258 50 28, www.aistanbule.org

İlgili Haberler

Leave a Comment