Erkekler de Varisten Dertli

Murat

Gebe­lik, hor­mo­nal neden­ler, topuk­lu ayak­ka­bı­lar yüzün­den kadın­lar­da daha sık görü­len varis erkek­ler­de de sıkın­tı yara­tı­yor. Masa­ba­şı işler, kilo artı­şı, az spor yapıl­ma­sı gibi sebep­ler yüzün­den erkek­ler­de de sık­ça varis görü­lü­yor. Liv HOS­PI­TAL Damar Cer­ra­hı Prof. Dr. Murat Aksoy anlattı.

 

Bacak­lar­da damar­lar­da belir­gin­leş­me, ağrı, şiş­me, has­sa­si­yet ve ağır­lık his­si belir­ti­le­riy­le orta­ya çıkan varis­le­rin görül­me sık­lı­ğı erkek­le­re göre daha yük­sek. Kadın­lar­da geçi­ri­len gebe­lik­ler, gebe­lik­le­rin sayı­sı ve hor­mo­nal neden­ler varis oluş­ma ris­ki­ni artı­rı­yor. Kadın­la­rın az spor yap­ma­sı da bu ris­ki artı­rı­yor. Kadın­la­rın sık­lık­la kul­lan­dı­ğı hat­ta vaz­ge­çe­me­di­ği topuk­lu ayak­ka­bı­lar da varis ris­ki­ni artırıyor.

Çalı­şan kadın­lar daha erken dok­to­ra başvuruyor

İst­er çalı­şan kadın olsun ister ev kadı­nı, dura­ğan yaşam için­de olan­lar­da varis daha faz­la görü­lü­yor. Bu neden­le ofis­te masa başı iş yapan veya işi sıra­sın­da uzun süre ayak­ta dur­mak zorun­da kalan kadın­lar­da varis görül­me ris­ki artı­yor. Örne­ğin öğret­men­lik, tez­gah­tar­lık, kuaför­lük yapan kişi­ler bu açı­dan yük­sek risk­li mes­lek gru­bu­na giri­yor. Ev kadın­la­rı ile kar­şı­laş­tı­rıl­dı­ğın­da çalı­şan kadın­la­rın biraz daha erken dok­to­ra baş­vu­ru­yor. Koz­me­tik prob­lem çalı­şan kadın için biraz daha ön plan­da. Ev kadın­la­rı genel ola­rak ağrı ve şiş­lik şika­ye­tiy­le geli­yor ve biraz daha ile­ri evre­de dok­to­ra başvuruyor.

Erkek­ler­de neden varis artı­yor? 

  • Spo­run ve yürü­yü­şün daha az yapıl­ma­sı nede­niy­le erkek­ler de artık varis soru­nuy­la daha sık karşılaşıyor.
  • Evden işe gider­ken en faz­la ara­ba­ya, oto­bü­se veya top­lu taşı­ma araç­la­rı­na kadar yürü­yo­ruz. Gün­lük yürü­yüş mesa­fe­miz 500 met­re en faz­la bir kilo­met­rey­le sınırlı.
  • Fast-food yeme alış­kan­lık­la­rı da artış gös­te­ri­yor. Özel­lik­le kilo endi­şe­si taşı­ma­yan erkek­ler düzen­siz ve sağ­lık­sız bes­len­me model­le­ri ile her gün kilo alıyor.
  • Yeni çalış­ma ortam­la­rı da hare­ket­ten uzak bir yaşam tar­zı oluş­tur­ma­ya baş­la­dı. Artık erkek­ler de iş hayat­la­rın­da eski­si­ne oran­la daha az fizi­ki güç kul­la­nı­yor, otu­ra­rak veya hare­ket­siz ofis ortam­la­rın­da çalı­şı­yor. Hare­ket ede­me­di­ği için hem kilo alı­yor hem de bacak kas­la­rı zayıf­lı­yor, böy­le­ce varis ris­ki artıyor.

Kadın­lar part­ne­ri­ni dok­to­ra götürmeli

Erkek­ler kadın­la­ra göre daha geç dok­to­ra baş­vu­ru­yor. Bu prob­lem koz­me­ti­ği çoğun­luk­la ikin­ci pla­na atma­la­rın­dan kay­nak­la­nı­yor. Varis­ler çok belir­gin­leş­ti­ğin­de veya cilt­te renk deği­şik­lik­le­ri oldu­ğu zaman dok­to­ra baş­vu­ru­yor­lar. Bu yüz­den kadın­lar eşle­ri­nin veya erkek arka­daş­la­rı­nın bacak­la­rı­nı da takip etme­li­ler. Teda­vi­le­ri için uya­rı­lar­da bulan­ma­lı hat­ta onla­rı cer­ra­ha getirmeliler.

Vari­si önle­mek için

·         Uzun süre otu­ra­rak da olsa, ayak­ta da olsa hare­ket­siz kalmayın.

·         Uzun süre bacak bacak üstü­ne atmış şekil­de oturmayın.

·         Ağır kaldırmayın.

·         Bol su için ve fast food’dan kaçının.

·         Kilo alma­ma­ya özen gösterin.

·         Varis çora­bı kullanın.

·         Yük­sek topuk­lu ayak­ka­bı kullanmayın.

·         Çok dar pan­to­lon­lar giymeyin.

·         Aşı­rı sıcak suy­la ban­yo yapmayın.

·         Bol yürü­yüş yapın, spor yapın.

·         Fut­bol, voley­bol, bas­ket­bol gibi ani hare­ket­ler yap­ma­nı­zı sağ­la­ya­cak spor­lar yeri­ne yürü­me, koşu ve yüz­me gibi spor­la­rı ter­cih edin.

Teda­vi nasıl yapılıyor?

Varis teda­vi­sin­de önce­lik­le top­lar­da­mar­lar­da yeter­siz­lik var­lı­ğı araş­tı­rı­lır ve var­sa düze­yi belir­le­nir. Bacak­la­rı­mız­da top­lar­da­mar­lar­da­ki kan akı­şı her zaman ayak­tan kal­be doğ­ru, tek yön­de olma­lı­dır. Bunu sağ­la­yan bir­kaç meka­niz­ma var­dır. Bun­lar­dan biri göğüs kafe­si­miz için­de­ki nega­tif basınç, diğe­ri de bacak­la­rı­mız­da­ki kas­la­rın kası­lıp damar­la­rı sıkış­tır­ma­sı ve kanı yuka­rı pom­pa­la­ma­sı­dır. Buna bacak kas pom­pa­sı diyoru

İlgili Haberler

Leave a Comment