51 ülkenin sağlık profesyoneli İstanbul Health Expo’da buluşacak

EKİM 2015

Ulus­la­ra­ra­sı are­na­da adın­dan söz etti­ren Türk sağ­lık sek­tö­rü, dün­ya­nın dört bir yanın­dan gelecek sağ­lık pro­fes­yo­nel­le­ri­ni İst­anb­ul Health Expo’da ağırlayacak.

Sek­tö­rel Fuar­cı­lık A.Ş. Genel Müdü­rü Mus­ta­fa Tokat­lı, Sağ­lık ve Dışiş­le­ri Bakan­lık­la­rı, ara­la­rın­da bakan, müs­te­şar ve üst düzey yöne­ti­ci­le­rin de bulun­du­ğu 51 ülke­nin sağ­lık sek­tö­rü tem­sil­ci­le­ri­ni, İst­anb­ul Health Expo Fuarı’na geti­recek” dedi.

İng­ilt­ere, Fran­sa, Suudi Ara­bis­tan, Irak, Katar, İran, İsp­anya, İtalya, İsv­içre, Ceza­yir, Tunus, Mısır, Etip­yop­ya, Fas’ın da bulun­du­ğu ülke­le­rin tem­sil­ci­le­ri fuara çıkar­ma yap­ma­sı bekleniyor.

SADE­FE Baş­ka­nı Opt. Dr. Orhan Koç Health Expo Fuarı kap­sa­mın­da sek­tö­re ve Tür­ki­ye eko­no­mi­si­ne önem­li kat­kı­lar­da bulu­na­cak kong­re ve kurs­la­rı­mız düzen­le­necek. Genç­le­ri­mi­zin yak­la­şık 3 bin Euro öde­ye­rek, Hol­lan­da, Alman­ya gibi ülke­le­re gide­rek aldık­la­rı kurs­la­rı, der­nek ola­rak CNR Holding’in spon­sor­lu­ğun­da ücret­siz ola­rak alma­la­rı­nı sağ­la­ya­ca­ğız” diye konuştu

Medi­kal ve sağ­lık sek­tö­rün­de­ki yeni tek­no­lo­ji­le­re ve uygu­la­ma­la­ra ev sahip­li­ği yapa­cak İst­anb­ul Health Expo 3. Medi­kal Cihaz Fuarı ve Bütün­le­şik Sağ­lık Hiz­met­le­ri, Ulus­la­ra­ra­sı Sağ­lık Kong­re­le­ri ve Sem­poz­yum­la­rı CNR EXPO Yeşilköy’de ger­çek­leş­ti­ri­lecek. CNR Hol­ding tara­fın­dan Sağ­lık ve Sos­yal Hiz­met­ler Der­nek­ler Fede­ras­yo­nu (SADE­FE) orga­ni­zas­yo­nu ile 2123 Ekim 2015 tarih­le­ri ara­sın­da ger­çek­leş­ti­ri­lecek fuar­da, aynı zaman­da ‘’Demo Has­ta­ne’’ kuru­la­rak, hız­la geli­şen sağ­lık sek­tö­rün­de­ki hiz­met ve tek­no­lo­ji­nin gel­di­ği son nok­ta da göz­ler önü­ne serilecek.

İlgili Haberler

Leave a Comment