48. Ulusal Psikiyatri Kongresi

TÜR­Kİ­YE Psi­ki­yat­ri Der­ne­ği tara­fın­dan düzen­le­nen 48. Ulu­sal Psi­ki­yat­ri Kong­re­si 913 Ekim 2012 tarih­le­ri ara­sın­da Bur­sa Ata­türk Kong­re ve Kül­tür Mer­ke­zi­’n­de gerçekleştirilecek.
Geniş Bil­gi İçin: Tür­ki­ye Psi­ki­yat­ri Der­ne­ği, Tel: (0312) 468 74 97, Orga­ni­zas­yon Sekreteryası:
Bur­kon Turizm (0224) 233 40 00, www.psikiyatri2012.org.tr

İlgili Haberler

Leave a Comment