45 yaş üstü erkekler prostat tehdidi altında

Op. Dr. Celaleddin Turan
Op. Dr. Cela­led­din Turan

PROS­TAT / ŞUBAT 2016

İlerl­ey­en yaş ile bera­ber pros­tat bezi­nin büyü­me­sin­den kay­nak­la­nan pros­tat has­ta­lı­ğı özel­lik­le 45 yaşı­nı aşmış erkek­le­ri korkutuyor.

Pros­tat bezi tüm erkek­ler­de var­dır, bazı durum­lar­da büyü­ye­rek idrar kana­lı­nı sıkış­tı­rır. Bu sıkış­tır­ma sonu­cun­da idrar şikâ­yet­le­riy­le rahat­sız­lık­la­rın ken­di­ni bel­li etti­ği­ni söy­le­yen Özel Med­li­ne Aydın Hastanesi’nden Op. Dr. Cela­led­din Turan, özel­lik­le 45 yaşın üze­rin­de­ki erkek­le­ri, dok­tor kont­rol­le­ri­ni ihmal etme­me­le­ri konu­sun­da uyarıyor:

Pros­tat büyü­me­si, idra­rın için­den aktı­ğı kana­lın etra­fı­nı sara­rak kana­lı sıkış­tı­rır. Bunun sonu­cu idra­rın nor­mal akı­şı bozu­lur ve kişi­de şikâ­yet­le­re neden olur. Pros­tat büyü­me­si kan­ser değil­dir ve kan­se­re neden olmaz. Fakat bir erkek­te iyi huy­lu pros­tat büyü­me­si ile pros­tat kan­se­ri aynı anda bulunabilir.

Pros­tat büyü­me­si ne gibi şikâ­yet­le­re neden olur?

Sık sık idra­ra çık­mak (özel­lik­le geceleri)

Kesik kesik idrar yapma

İdr­ar yapıl­ma­sı­na rağ­men, idrar kese­si­nin tama­men boşal­tıl­ma­mış olma his­si (mesa­ne­yi tam boşal­ta­ma­ma hissi)

Bir an önce idra­ra çık­ma hissi

İdr­ar baş­la­ma­da güç­lük veya gecikme

İdr­ar gel­di­ğin­de tutamama

Pros­tat tedavisi

Pros­tat büyü­me­si teda­vi­sin­de bir­çok teda­vi seçe­ne­ği var­dır. Pros­tat büyü­me­si­nin cer­ra­hi teda­vi­sin­de en sık uygu­la­nan cer­ra­hi yön­tem­ler; TUR – pros­ta­tek­to­mi (pros­ta­tın kapa­lı ame­li­ya­tı), Laser Prostatektomi’dir (pros­ta­tın lazer ile kan­sız ameliyatı.)

Pros­tat has­ta­la­rı­na tavsiyeler

Akşam­la­rı alı­nan sıvı mik­ta­rı azaltın

İçil­en çay ve kah­ve mik­ta­rı azaltın

Soğuk alma­yın, özel­lik­le kasık böl­ge­si­ni üşütmeyin

Yazın ıslak mayoy­la oturmayın

Prof. Dr. Selçuk Yücel
Prof. Dr. Sel­çuk Yücel

Anti­fi­si­yal Sfink­ter nedir?

Pros­tat ame­li­ya­tı sora­sı geli­şen idrar kaçır­ma prob­le­min­de, idrar tut­ma kas­la­rı­nı güç­len­di­ren ilaç­lar, bacak ara­sın­da­ki idrar tut­ma böl­ge­si­ne elekt­rik uya­rı­sı veren cihaz­lar, idrar yolu­nu daral­tan enjek­si­yon­lar ve idrar yolu­nu sıkış­tır­ma­ya yöne­lik ope­ras­yon­lar gibi çeşit­li yön­tem­le­re başvuruluyor.

Üro­lo­ji Uzma­nı Prof. Dr. Sel­çuk Yücel, pros­tat ame­li­ya­tı son­ra­sın­da geli­şen orta ve cid­di dere­ce­de­ki idrar kaçır­ma soru­nun­da en etki­li çözü­mün ise arti­fi­si­yal sfink­ter yön­te­min­den alın­dı­ğı­nı vur­gu­la-yarak, Yüz­de 85 gibi olduk­ça yük­sek başa­rı ora­nı­na sahip oldu­ğu için tüm dün­ya­da altın stan­dart yön­tem ola­rak nite­len­di­ri­len Arti­fi­si­yal Sfink­ter”, yani suni sfink­ter ciha­zı saye­sin­de erkek­ler idrar kaçır­ma soru­nuy­la yaşa­mak zorun­da kalmıyorlar.

Ancak bu cihaz için han­gi has­ta­nın uygun oldu­ğu­na bazı ile­ri test­ler yapı­la­rak üro­lo­ji uzman­la­rın­ca karar veril­me­li” dedi.

İlgili Haberler

Leave a Comment