40 yaşına kadar 100 kadından biri menopoza girmiş oluyor

Dr. Nuri Ceydeli
Dr. Nuri Ceydeli

KADIN / EYLÜL 2016

Her kadı­nın doğal bir süreç ola­rak yaşa­dı­ğı meno­poz erken gel­di­ğin­de kadın­lar zor bir döne­me giri­yor. Bu dönem dik­kat­li takip edil­me­di­ğin­de ise önem­li sağ­lık sorun­la­rı baş gös­te­re­bi­li­yor. Ana­do­lu Sağ­lık Mer­ke­zi Kadın Has­ta­lık­la­rı ve Doğum Uzma­nı Ope­ra­tör Dok­tor Nuri Cey­de­li, erken meno­poz teda­vi­sin­de­ki geliş­me­le­ri pay­laş­tı. Cey­de­li, Ülke­miz­de kadın­lar orta­la­ma 47, Avrupa’da ise 51 yaşın­da meno­po­za giri­yor. Yumur­ta­lık rezer­vi­nin sona erme­siy­le orta­ya çıkan meno­po­zun, 40 yaşın­dan önce olma­sı erken meno­po­za giril­di­ği­ni gös­te­ri­yor” dedi.

Dün­ya­da her 100 kadın­dan 3’ü erken meno­po­za giri­yor. Erken meno­poz rahim kan­se­ri gibi bir­çok has­ta­lı­ğa da dave­ti­ye çıka­ra­bi­li­yor. Zama­nın­dan önce meno­po­za gir­me­nin cid­di sağ­lık sorun­la­rı­na yol aça­bil­di­ği­ni dile geti­ren Ana­do­lu Sağ­lık Mer­ke­zi Kadın Has­ta­lık­la­rı ve Doğum Uzma­nı Ope­ra­tör Dok­tor Nuri Cey­de­li, Kadı­nın yaşa­mın­da bir dönüm nok­ta­sı olan meno­po­za hazır­lık­lı olmak ve yara­ta­ca­ğı zor­lu etki­le­ri önlem­ler ala­rak azalt­mak gere­kir” diyor. Cey­de­li, erken meno­po­zun 1529 yaş­la­rın­da­ki 1000 kadın­dan birin­de, 3039 yaş­la­rın­da­ki 100 kadın­dan birin­de görül­dü­ğü­nü söyledi. 

Op. Dr. Nuri Cey­de­li, Erken meno­poz­da gene­tik yapı daha etki­li olsa da bes­len­me, yaşam şek­li ya da stres gibi fak­tör­ler de meno­po­za gir­me yaşı­nı etki­li­yor. Araş­tır­ma­lar; erken meno­po­za gir­me sebe­bi­nin yüz­de 60’ının gene­tik oldu­ğu­na işa­ret etse de yaşam tar­zı, bes­len­me ve stres gibi fak­tör­ler de erken meno­poz­da son dere­ce etki­li olu­yor. Erken meno­po­zu etki­le­yen bir diğer fak­tör ise coğ­raf­ya ola­bi­li­yor. Uzak­do­ğu­lu kadın­lar daha geç yaş­lar­da veya biraz daha az semp­tom­lar­la meno­po­za giri­yor. Bunun nede­ni bes­len­me tarz­la­rı­na (soya pro­te­ini tüke­ti­mi çok faz­la), refah düze­yi ve stre­sin az olma­sı­dır” dedi.

İlgili Haberler

Leave a Comment