4. Ulusal Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi

34. Ulu­sal Endok­ri­no­lo­ji ve Meta­bo­liz­ma Has­ta­lık­la­rı Kong­re­si, 1821 Ekim 2012 tarih­le­ri ara­sın­da Avru­pa Endok­ri­no­lo­ji Der­ne­ği ile bir­lik­te yapı­la­cak olan Mezu­ni­yet Son­ra­sı Kli­nik Endok­ri­no­lo­ji Kur­su’ nede­niy­le 1115 Nisan 2012 tarih­le­ri ara­sın­da Antal­ya Belek Cor­ne­lia Diamond Ote­l­’­de ger­çek­leş­ti­ri­lecek. Geçen sene ilk defa yapı­lıp büyük ilgi gören 1.ve 2. basa­mak hekim­le­ri­ni hedef alan endok­ri­no­log deği­lim ne yap­ma­lı­yım?” otu­rum­la­rı bu sene de 14 Nisan 2012 Cumar­te­si günü para­lel otu­rum­lar şek­lin­de yapılacak.
Geniş Bil­gi İçin: Kong­re Bilim­sel Sek­re­ter­ya­sı, Tür­ki­ye Endok­ri­no­lo­ji ve Meta­bo­liz­ma Der­ne­ği, Tel: (0312) 425 20 72 Orga­ni­zas­yon Sek­re­ter­ya­sı: DMR Kong­re Orga­ni­zas­yon Hiz­met­le­ri Turizm Ltd. Şti. Tel: (0312) 312 442 01 50

İlgili Haberler

Leave a Comment