4. Kuvvet”ten, Yok Olma”ya…

ali seven-logo.qxpMART 2016

1968’den beri ömrü­nün önem­li bir bölü­mü­nü gaze­te­ciliğe vak­fet­miş bir insanım..

Bası­nı­mı­zın tümüy­le bu kadar kötü duru­ma düş­tü­ğü­nü hiç görmedim.

Gaze­te­ci­li­ğin tiye alın­dı­ğı, 4. kuv­vetten yok olmaya sürük­len­di­ği bir döne­mi bugü­ne kadar yaşamadım.

Gaze­te­ci­le­rin yar­gı­lan­ma­la­rın­dan ya da ceza­ev­le­ri­ne atıl­ma­la­rın­dan bahsetmiyorum.

Bu duru­mun, fire” vere­rek de olsa zaman için­de düze­le­ce­ği­ne inanıyorum.

Med­ya­mı­zın gerek yöne­ti­ci­le­ri­nin, gerek­se yazar-çizer­le­ri­nin bu dere­ce kamp­laş­tı­ğı­nı gör­mek, beni ülkem adı­na gelecek” için kaygılandırıyor.

Tetik­ci­lik, tu kaka­lık, aşa­ğı­la­ma, dış­la­ma, hedef gös­ter­me, küfür­leş­me, öte­ki­leş­tir­me, dış­la­ma ve daha bir­çok çığ­rın­dan çık­mış­lık maale­sef bası­nı­mı­zı yok olmaya sürük­lü­yor…

Kim­se far­kın­da değil, ama üni­ver­si­te­le­ri­mi­zin büyük bölü­mün­de gaze­te­ci­lik” bölü­mü var.

Bura­dan mezun ola­cak bin­ler­ce gen­ci­mi­zi ne yapacağız?

Şim­di geli­nen duru­mu bir saptayalım:

İşte ger­çek­ler:

Türkiye’de ulu­sal alan­da 2010 yılın­da 38 gün­lük gaze­te var­dı (İng­il­izce ve spor bası­nı dahil). Bu 38 gaze­te 10 Ocak 2010 tiraj orta­la­ma­sı­na göre gün­de 4 mil­yon 551 bin gaze­te satı­yor­du. 2010 nüfu­su­mu­zun 73 mil­yon 722 bin olma­sı­na rağmen…

Bugün­kü durum ne?

8 Şubat 2016 veri­le­ri­ne göre ise, ülke­miz­de 45 gün­lük gaze­te var (İng­il­izce, Kürt­çe ve spor bası­nı dahil). Bu 45 gün­lük gaze­te­nin orta­la­ma gün­lük satı­şı da 3 mil­yon 979 bin!.. 2015 veri­le­ri­ne göre nüfu­su­muz ise, 78 mil­yon 741 bin

1486446Gaze­te sayı­sı 5 yıl­da 7 adet, nüfu­su­muz ise 5 mil­yon art­mış ama, gün­lük gaze­te satı­şı­mız 572 bin azal­mış!.. Çoğu gaze­te­le­rin beda­va” dağı­tıl­dı­ğı­nı da gözar­dı ediyorum.

Dün­ya­da yöne­tim tar­zı ne olur­sa olsun, böy­le bir gaze­te” satı­şı ora­nı olan bir ülke ben bilmiyorum.

Yazık­lar olsun, bası­nı­mı­zı bu hale geti­ren­le­re, buna vesi­le olan­la­ra ve bu duru­mu hedefleyenlere…

Gele­lim şim­di TV’lerimizin acı­na­cak” hali­ne…

Türksat’tan yayın yapan şu anda 795 kana­lı­mız var…

Bun­lar­dan çok büyük kıs­mı dini kanal görü­nüm­lü ancak ürün pazar­la­ması yapı­yor. Diğer büyük kıs­mı da (rey­ting­le­ri zir­ve­de) lay­lay­lom” kanal­la­rı… Uyuş­tu­ru­cu ver­me­den insa­nı­mı­zı uyuşturuyorlar…

Buna da ya göz yumu­lu­yor ya da des­tek­le­ni­yor, ilgililerce…

Bu 795 kanal­dan ancak yak­la­şık 50 tane­si rey­ting­ler­de yer alı­yor. O da yüz­de 0.010lar­da…

Yoğun haber veren (taraf­lı da olsa) kanal sayı­sı­na bak­tım rey­ting­ler­den… Şok yaşadım!..

7 tane… A Haber, Haber­Türk, CNN Türk, Halk TV, Ulu­sal Kanal, Can Erzin­can TV, NTV…

Anla­ya­ca­ğı­nız 795 kanal­dan 7 tane­si, yüz­de biri bile değil…

Bu kanal­la­rın izlen­me oran­la­rı ara­lı­ğı ise, bir facia… En çok izle­ne­ni yüz­de 6.316, en azı ise yüz­de 0.397

Gele­lim mes­lek der­nek­le­ri­mi­ze ve sendikamıza…

Tür­ki­ye Gaze­te­ci­ler Cemi­ye­ti (TGC) Kuru­luş Tari­hi: 1946

Geli­ri nere­dey­se sıfır nok­ta­da… Yıl­lık 30 TL aidat­lar­la (o da top­la­ya­bil­di­ği kada­rıy­la) müca­de­le ver­me­ye çalışıyor…

Basın Kon­se­yi, Kuru­luş Tari­hi: 1988

Müca­de­le veri­yor, daya­nış­ma için çalış­ma­lar yapı­yor, ama dik­ka­te alan bir yet­ki­li bile yok…

Tür­ki­ye Gaze­te­ci­ler Sen­di­ka­sı (TGS), Kuru­luş Tari­hi: 1952

Örgüt­lü oldu­ğu işye­ri sayı­sı yok” denecek kadar az…

Yani mes­lek örgüt­le­ri­ne sahip çıka­ma­yan bir basın çalı­şa­nı” top­lu­lu­ğu…

Vay hali­mi­ze…

Bazen düşü­nü­yo­rum geceleri…

Aca­ba hal­kı­mı­zın, dün­ya­dan ve ülke­sin­den biha­ber” olma­sı mı isteniyor?

İlgili Haberler

Leave a Comment