3D ve 4K teknolojileri ile hassas görselleştirme

Medical_MonitorsARA­LIK 2015

Sony, cer­rah­la­rın ve ekip­le­ri­nin bir ame­li­ya­tı veya görün­tü­yü moni­tör­de daha ayrın­tı­lı ola­rak göre­bil­me­si için medi­kal ortam­da kul­la­nı­ma yöne­lik 4K görün­tü tek­no­lo­ji­le­ri geliş­tir­di. Geliş­ti­ril­miş 3D görün­tü derin­li­ği veya 4K tek­no­lo­ji­si­nin sun­du­ğu daha yük­sek kont­rast, çözü­nür­lük ve ayrın­tı sevi­ye­siy­le yük­sek kali­te­li ekran­lar, paha biçi­le­mez medi­kal araç­lar olma­ya devam edecek. Dok­tor­lar, 3D kayıt ve oynat­ma kabi­li­yet­le­ri­nin 2D’ye kıyas­la cer­rah­la­ra ger­çek­çi bir alan derin­li­ği sun­du­ğu­nu ve ame­li­yat boyun­ca onla­ra reh­ber­lik etti­ği­ni de belirt­ti. HMS-3000MT 3D medi­kal kişi­sel görün­tü­le­yi­ci, daha kap­sam­lı bir cer­ra­hi eği­tim dene­yi­mi sağ­lı­yor. Yakın zaman önce bu çözü­mü araş­tı­ran Roma La Sapi­en­za Üni­ver­si­te­si, 3D görün­tü­le­me kul­la­nı­mı­nın cer­ra­hi alan derin­li­ği, manev­ra kabi­li­ye­ti, görün­tü ayrın­tı­sı ve dikiş süre­le­ri açı­sın­dan büyük bir geliş­me oldu­ğu­nu” kaydetti.

İlgili Haberler

Leave a Comment