322 Ada ve 522 adacıktan oluşan ülke: FİJİ

Layout 1ŞUBAT 2015

Fiji Ada­la­rı Cum­hu­ri­ye­ti, Pasi­fik Okyanusu’nun güne­yin­de bulu­nan 106’sı ıssız, top­lam 322 ada­dan ve 522 ada­cık­tan oluşmaktadır. 

Ülke­nin iki büyük ada­sı, Viti Levu ve Vanua Levu, yer­le­şi­min yüz­de 87’sine sahip­tir. 17. yüz­yıl­da Avru­pa­lı kaşif­ler­den uzun süre önce de insan­la­rın yaşa­dı­ğı Fiji’nin nüfu­su yak­la­şık 900 bindir. 

Tro­pi­kal deniz ikli­mi­ne ve 18.270 km kar­lık ala­na sahip olan Fiji’nin yüz­de 65’i ormanlıktır. 

Kişi başı mil­li geli­ri 4 bin dolar civa­rın­da olan Fiji, Kasım-Ocak ayla­rı ara­sın­da Sik­lo­nik Kasır­ga” ile sarsılmaktadır.

Şeker ve turizm ülke­nin ana gelir kalem­le­ri­dir. Orta­la­ma yaşam süre­si 69 olan ülke, ağır­lık­lı ola­rak Fiji­li (%51) ve Hint­li­den (%45) oluş­mak­ta %8 de Müs­lü­man nüfu­sa sahiptir. 

Keres­te, balık, altın, bakır, amon­yak, gümüş, deniz­de pet­rol kay­nak­la­rı, hid­ro ener­ji gibi doğal kay­nak­la­rı olan Fiji’nin baş­ken­ti Suva’dır.

fici-02

19. yüz­yı­la kadar Avru­pa­lı yer­le­şim­ci­le­rin ağır­lık­lı oldu­ğu ada­lar, 1874’de bir sömür­ge ola­rak İng­il­iz kont­ro­lü­nün altı­na gir­di. Daha son­ra­ki yıl­lar­da İng­il­izl­er, ada­la­ra Hint­li işçi­le­ri getirdi. 

fici-03

Fiji, 10 Ekim 1970’de demok­ra­tik cum­hu­ri­yet ola­rak bağım­sız­lı­ğı­nı ilan etti.

İlgili Haberler

Leave a Comment