30 dakika yürüyüş meme kanseri riskini azaltıyor!

Son yapı­lan araş­tır­ma­lar, fizik­sel akti­vi­te sevi­ye­si ile meme kan­se­ri ara­sın­da­ki iliş­ki­yi göz­ler önü­ne ser­di. Düzen­li egzer­siz yapan, yürü­yen veya koşan kişi­ler­de meme kan­se­ri hare­ket­siz kişi­le­re oran­la %25 daha az görü­lü­yor. Her gün 30 daki­ka tem­po­lu yürü­yüş meme kan­se­ri ris­ki­ni %33 ora­nın­da azaltıyor.

Üskü­dar Üni­ver­si­te­si Sağ­lık Bilim­le­ri Fakül­te­si Fiz­yo­te­ra­pi ve Reha­bi­li­tas­yon Bölüm Baş­ka­nı Doç. Dr. Def­ne Kaya, hare­ket etme­nin özel­lik­le meme kan­se­ri ris­ki­nin azal­ma­sın­da etki­li oldu­ğu­na dik­kat çek­ti. Meme kan­se­ri ve hare­ket etmek ara­sın­da çok yakın bir iliş­ki bulun­du­ğu­nu kay­de­den Kaya, şun­la­rı söy­le­di: Ame­ri­ka, Avru­pa, Asya ve Avusturalya’dan 60’tan faz­la bilim­sel yayın, fizik­sel akti­vi­te sevi­ye­si ile meme kan­se­ri ara­sın­da iliş­ki oldu­ğu­nu gös­ter­di. Meme kan­se­ri olan 13 bin kişi üze­rin­de yapı­lan bir araş­tır­ma, haf­ta­da üç saat­ten daha faz­la tem­po­lu yürü­yüş yapan has­ta­la­rın meme kan­se­rin­den dola­yı yaşa­mı­nı yitir­me ora­nı­nın %30 azal­dı­ğı­nı orta­ya çıkar­dı. İng­ilt­ere Kan­ser Araş­tır­ma­la­rı Enstitüsü’nün yap­tı­ğı bir araş­tır­ma­da ise her 10 kan­ser vaka­sın­dan 4’ünün yaşam tar­zın­da küçük deği­şik­lik­ler ile önle­ne­bi­le­ce­ği ispat­lan­dı. Bu küçük deği­şik­ler ise; sağ­lık­lı ve den­ge­li bes­len­me, nor­mal vücut ağır­lı­ğı, aktif yaşam, alkol tüke­ti­mi­nin azal­tıl­ma­sı, siga­ra­yı bırak­mak, güne­şin ışın­la­rın­dan korun­mak ve vücu­dun belir­ti­le­ri­ni takip etmek­ti. Bu deği­şim­ler sade­ce kan­ser ris­ki­ni azalt­mak­la da kal­mı­yor, bire­yi yaşam boyu sağ­lık­lı’ kılıyor.”

İlgili Haberler

Leave a Comment