30 bin yıl önce insanın yaşadığı ada: Tayvan

Layout 1MART 2016

Çin’in ve Japonya’nın güne­yin­de, Filipinler’in kuze­yin­de olan Tay­van (For­mo­za), Büyük Okyanus’daki Lan­yu ve Lüdao ada­la­rı, Tay­van Boğazı’ndaki Peng­hu, Mat­zu ve Kin­men ada­la­rı gibi Çin Cum­hu­ri­ye­ti yöne­ti­mi altın­da­ki top­rak­la­ra işa­ret etmektedir.

tayvan-06İlk insan yer­le­şim­le­ri 30.000 yıl önce­si­ne kadar uza­nan Tayvan’a 4.000 yıl önce Tay­van abo­ri­jin­le­ri yerleşmiştir. 

Çin­li­le­rin ise Ming Hane­dan­lı­ğı döne­min­den Tayvan’a yer­leş­tik­le­ri bilinmektedir.

1544’te Por­te­kiz­li deniz­ci­ler bu ada­ya, güzel ada” anla­mı­na gelen Ilha For­mo­za adı­nı ver­miş­ler, kısa süre­li Hol­lan­da Kolo­ni Döne­mi­nin (16241662) ardın­dan da Tay­van, Çin’e bağlanmıştır.

1975’te Chi­ang Kai-shek’in ölü­mü üze­ri­ne baş­la­yan Tayvan’ın demok­ra­tik­leş­me süre­ci, 1978’de baş­kan­lı­ğı dev­ra­lan Chi­ang Ching-kuo döne­min­de hız­lan­mış, 1996’da seçim­le işba­şı­na gelen ilk Tay­van Baş­ka­nı Lee Denghui’yi 2000’de bağım­sız­lık taraf­ta­rı Chen Shu­ibi­an takip etmiştir.

tayvan-01

Günü­müz­de, Tayvan’ı dip­lo­ma­tik ola­rak tanı­yan çoğu Afri­ka ve Orta Amerika’daki 23 ülke var­dır. Buna kar­şı­lık pek çok ülke Tayvan’da yarı res­mi tem­sil­ci­lik­ler­le (ABD Ame­ri­kan Kül­tür Der­ne­ği gibi) tem­sil edilmektedir. 

tayvan-02

25 mil­yon nüfu­sa sahip Tayvan’ın yüzöl­çü­mü 35.801 km2dir.

İlgili Haberler

Leave a Comment