3. Uluslararası Katılımlı Aile Hekimleri Kongresi AHEKON — 2012

AİLE Hekim­le­ri Der­nek­le­ri Fede­ras­yo­nu (AHEF) tara­fın­dan düzen­le­nen 3. Ulus­la­ra­ra­sı Katı­lım­lı Aile Hekim­le­ri Kong­re­si AHE­KON — 2012, 1014 Ekim 2012 tari­hin­de Antalya’da Star­light Con­ven­ti­on Cen­ter Tha­las­so & SPA­’­da yapı­la­cak. AHE­KON 2012, saha­nın gerek­si­nim­le­ri­ne yöne­lik ola­rak titiz­lik­le hazır­la­nan bilim­sel içe­ri­ği­nin yanı sıra, sos­yal içe­ri­ği ile de aile hekim­le­ri­nin ihti­yaç­la­rı­na yanıt ver­me­yi hedefliyor.
Geniş Bil­gi İçin: Bilim­sel Sek­re­ter­ya: Dr. Halil Aktaş Aile Hekim­le­ri Der­nek­le­ri Fede­ras­yo­nu Tel: (0505) 649 82 44, Orga­ni­zas­yon Sek­re­ter­ya­sı: Sem­tur Semi­ner Kong­re Turizm Orga­ni­zas­yon Tel: (0216) 651 51 11, www.ahekon2012.com

İlgili Haberler

Leave a Comment