3 meme kanserli hastadan biri gereksiz ilaç kullanıyor!

Dr. Sibel Özgül

Kan­ser vaka­la­rın­da kişi­ye özel teda­vi pla­nı geliş­tir­me­nin öne­mi­ne deği­nen Dr. Sibel Özgül, meme kan­se­ri has­ta­la­rı­nın yüz­de 30’unun gerek­siz yere kan­ser ila­cı kul­la­nı­la­bil­di­ği­ni söy­lü­yor. Vücu­dun ken­di­ni onar­ma kapa­si­te­si oldu­ğu­nu söy­le­yen Özgül, Kişi kan­se­rin niçin oluş­tu­ğu­nu bilir­se tek­rar­la­ma­sı­nı önle­ye­bi­lir” diyor. Kan­ser has­ta­la­rı, kla­sik bir teda­vi pla­nı içe­ri­si­ne alı­nır­ken b irçok bil­gi­den mah­rum kalı­yor­lar. Kemo­te­ra­pi süre­ci ve ilaç teda­vi­le­ri uygu­la­nır­ken has­ta­nın vücu­du­nun bun­la­ra nasıl tep­ki vere­ce­ği üze­rin­de durul­ma­ya­bi­li­yor. Dr. Sibel Özgül, kişi­ye özel teda­vi pla­nı oluş­tur­mak gerek­ti­ği­ni dile geti­rir­ken yapı­lan test­le­rin çok değer­li bil­gi­ler sağ­la­dı­ğı­nı söy­lü­yor: Yapı­lan test­ler kişi­nin risk taşı­dı­ğı has­ta­lık­la­rı orta­ya koyar­ken, ilaç­la­ra kar­şı vücu­du­nun nasıl tep­ki vere­ce­ği­ni de gös­te­ri­yor. Bunu ilaç pasa­por­tu gibi düşü­ne­bi­li­riz. Böy­le­ce ger­çek­te has­ta­nın o ilaç­tan fay­da görüp gör­me­ye­ce­ği­ni belir­le­ye­bi­li­yo­ruz. Bugün meme kan­se­ri has­ta­la­rı­nın yüz­de 30’u, kul­lan­ma­ma­sı gere­kir­ken bel­li kan­ser teda­vi­le­ri­ni almış ola­bi­li­yor ve meme kan­se­ri­ni teda­vi etme­ye çalı­şır­ken, dik­kat­li takip edil­mez­se has­ta rahim kan­se­ri ola­bi­li­yor. Oysa ila­ca veri­len cevap has­ta­nın gene­tik yapı­sı­na bağ­lı olup, bir o kadar da tümö­rün deği­şe­bi­len gene­ti­ği­nin özel­lik­le­ri­ne de bağ­lı olu­yor. Yani aslın­da iki açı­dan bakı­yo­ruz hata­ya; birin­ci­si, has­ta­nın bün­ye­si ve dola­yı­sı ile gene­ti­ği, ikin­ci­si ise tümö­rün yapı­sı ve genetiği.”

İlgili Haberler

Leave a Comment