3 kadından biri jinekologla tanışmadı

Op. Dr. Erhan Karaalp
Op. Dr. Erhan Karaalp

GÜN­CEL / MART 2016

Türkiye’de yıl­da orta­la­ma 2 bin kadı­na yumur­ta­lık kan­se­ri teş­hi­si konu­lu­yor. Bu kan­ser çoğun­luk­la 3. evre­de, yani bir­çok orga­na yayıl­dı­ğı dönem­de keş­fe­di­li­yor. Teş­his­te­ki bu cid­di gecik­me­nin en önem­li sebe­bi ise Türk kadı­nı­nın jine­ko­lo­jik muaye­ne­den kork­ma­sı. Ülke­miz­de kadın­la­rın yak­la­şık 3’te 1’inin haya­tın­da hiç jine­ko­lo­jik muaye­ne yap­tır­ma­dı­ğı­nı vur­gu­la­yan Medi­cal Park Göz­te­pe Has­ta­ne Komp­lek­si Kadın Has­ta­lık­la­rı ve Doğum Uzma­nı Op. Dr. Erhan Kara­alp, Türk top­lu­mu, Japon­lar ve Alman­lar­dan son­ra dün­ya­da en sık dok­to­ra giden 3. top­lum olma­sı­na rağ­men aynı duyar­lı­lı­ğı jine­ko­log kont­ro­lü sıra­sın­da gös­ter­mi­yor” dedi.

2012 yılın­da 12 fark­lı ilde yapı­lan bir araş­tır­ma­da kadın­la­rın yüz­de 30’unun hiç jine­ko­lo­ğa git­me­di­ği üzü­cü bir şekil­de orta­ya kondu.

İlgili Haberler

Leave a Comment