3. Halk Sağlığı Ödülleri” sahiplerini buldu

GÜN­CEL / OCAK 2016

Yap­tık­la­rı fark­lı çalış­ma­lar­la halk sağ­lı­ğı konu­su­na kat­kı­da bulu­nan 11 isim ve kuru­luş, Tür­ki­ye Halk Sağ­lı­ğı Der­ne­ği ve Okan Üni­ver­si­te­si tara­fın­dan ödül­len­di­ril­di. Tören­de ödül alan diğer isim­ler şöyleydi:

halk sagligi odulleri

Bilim Ödü­lü

Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu

Sivil Top­lum Kuru­lu­şu Ödülü

Tür­ki­ye Omu­ri­lik Felç­li­le­ri Der­ne­ği (TOFD)

Top­lum Sağ­lı­ğı Konu­su­nu En Çok İşl­ey­en Sağ­lık Yazarı

Mesu­de Erşan

Çev­re ve Sos­yal Sorum­lu­luk Ödülü

Dr. Mus­ta­fa Tolay

İş Sağ­lı­ğı ve Güven­li­ği Ödülü

Prof. Dr. Gür­han Fişek

Kadın ve Anne Çocuk Sağ­lı­ğı Ödülü

Anne-Çocuk Eği­tim Vak­fı (AÇEV)

Sağ­lık İçin Spor Ödülü

Hakan Pek­zor­lu

Yaş­lı Sağ­lı­ğı Ödülü

Türk Geri­at­ri Derneği

Bes­len­me, Gıda ve Hij­yen Ödülü

Prof. Dr. Selim Çetiner

Top­lum Sağ­lı­ğı Konu­su­nu En Çok İşl­ey­en TV Prog­ra­mı ödülü

Kanal D Günaydın’ın sunu­cu­su İrf­an Değirmenci

İlgili Haberler

Leave a Comment