3 boyutlu incelik


eceGÜZEL­LİK / NİS­AN 2016

45 yıl­dır vücut güzel­li­ği konu­sun­da uzman olan Elancyl, selü­lit bakı­mın­da son geliş­tir­di­ği ürün Slim Design’ı ilk defa Müzedechanga’da yapı­lan bir top­lan­tı­da tanıttı.

Elancyl Ürün Müdü­rü Fey­za Ehli­dil; Slim Design, selü­lit­le baş ede­bi­len ve etki­si 7 gün­de göz­le görü­le­bi­len yep­ye­ni bir ürün. Elancyl, selü­lit bakı­mın­da Slim Design ile ilk defa selü­lit­le­re kar­şı 3 boyut­lu etki sağ­lı­yor. İçer­iğ­ind­eki (Komp­leks Kafein)3D, Sala­cia, Kafe­in ve Sar­ma­şı­ğın kom­bi­nas­yo­nu saye­sin­de selü­li­tin kal­bi­ne etki ede­rek, yeni­den şekil­len­me, yağ sto­ğun­da düşüş ve ödem atı­cı detoks ile kal­ça ve basen böl­ge­sin­de­ki en inat­çı selü­lit­le­re savaş açı­yor, cilt üze­rin­de­ki girin­ti­le­ri azal­tı­yor ve cil­di düz­leş­ti­ri­yor. Vücu­dun doğal bio rit­mi­ne uygun ola­rak, sabah­la­rı yağ yak­ma­ya, gece­le­ri ise yağ depo­lan­ma­sı­nı blo­ke etme­ye yar­dım­cı olu­yor” dedi.

İlgili Haberler

Leave a Comment