3 boyutlu görüntü gözü güçlendiriyor!

gozGÜN­CEL / NİS­AN 2016

BATI­GÖZ Sağ­lık Gru­bu hekim­le­rin­den Prof. Dr. Halil İbr­ah­im Altın­soy, sanal ger­çek­lik göz­lük­le­ri­nin sun­du­ğu üç boyut­lu görün­tü­nün, göz tem­bel­li­ği gibi prob­lem­le­rin teda­vi­sin­de kul­la­nı­la­bi­le­ce­ği­ni belirtti. 

Sanal ger­çek­lik göz­lük­le­ri­nin, uzun süre­li kul­la­nım­lar­da gör­sel ref­leks ve yön algı­sın­da nöro­lo­jik ola­rak kar­ma­şa­ya sebep ola­bi­le­ce­ği­ni, ancak kalı­cı bir hasa­ra yol açma­dı­ğı­nı ifa­de eden Prof. Dr. Altın­soy, Ciha­zın tasa­rı­mı ve tek­no­lo­ji­si olduk­ça önem­li. Hem görün­tü kali­te­si hem de görün­tü akı­şı­nın iyi düşü­nül­müş olma­sı gere­ki­yor. Bir baş­ka konu ise görün­tü­nün üç boyut­lu olma­sı. Yani, gözün görün­tü­yü net­leş­tir­mek için daha faz­la efor sarf etme­si gere­ki­yor. Bu da aksi­ne gözü güç­len­di­ren bir durum” dedi. 

GÖZ TEM­BEL­Lİ­Ğ­İN­DE KULLANILABİLİR

Bu tip tek­no­lo­ji­le­rin özel­lik­le çocuk­lar­da­ki göz tem­bel­li­ği gibi prob­lem­le­rin teda­vi­sin­de dahi kul­la­nı­la­bil­di­ği­ni ve olduk­ça da etki­li sonuç­lar elde edil­di­ği­ni vur­gu­la­yan Altın­soy, bu tür tek­no­lo­ji­le­rin kul­la­nı­mın­da dik­kat edil­me­si gere­ken­le­ri de şöy­le aktardı: 

Göz sağ­lı­ğı­nı olum­suz yön­de etki­le­ye­bi­le­ce­ği düşü­nü­len bu tek­no­lo­ji­le­rin olum­suz etki­le­ri­ne dair her­han­gi bir kanıt olma­dı­ğı gibi, aksi­ne uygun şekil­de kul­la­nıl­dı­ğın­da bazı teda­vi­le­rin yapıl­ma­sı bile söz konu­su ola­bi­li­yor. Tabii ki tek­no­lo­ji­le­rin kul­la­nı­mın­da kural­la­ra uyul­ma­sı; bu cihaz­la­rın uzun süre­li değil, kısa süre­li kul­la­nım­lar için ter­cih edil­me­si ve belir­li ara­lık­lar­la gözün mut­la­ka din­len­di­ril­me­si gerekiyor.” 

İlgili Haberler

Leave a Comment