28.Ulusal Kardiyoloji Kongresi

TÜRK Kar­di­yo­lo­ji Der­ne­ği tara­fın­dan düzen­le­nen 28.Ulusal Kar­di­yo­lo­ji Kong­re­si, 114 Ekim 2012 tarih­le­ri ara­sın­da Antal­ya Maxx Royal Otel ve Kong­re Merkezi’nde düzen­le­necek. Kong­re­de Sem­poz­yum­lar”, Kar­şıt Görüş” ve Nasıl Yapa­lım” otu­rum­la­rın­da Kalp Damar Has­ta­lık­la­rı teş­his ve teda­vi­le­ri hak­kın­da olan bil­gi­ler gün­cel­le­nip, tartışılacak.
Avru­pa Kar­di­yo­lo­ji Der­ne­ği (ESC) ve Ame­ri­ka Kar­di­yo­lo­ji Koleji(ACC)’nden çok sayı­da seç­kin yaban­cı konuş­ma­cı­nın yer ala­ca­ğı bilim­sel prog­ra­mın yanın­da Avru­pa Kar­di­yo­lo­ji Derneği(ESC), Avru­pa Kalp Rit­mi Birliği(EHRA), Alman­ya Kar­di­yo­lo­ji Der­ne­ği, Rus Fede­ras­yo­nu Kar­di­yo­lo­ji Der­ne­ği ve Bos­na Her­sek Kar­di­yo­lo­ji Der­ne­ği ile ortak otu­rum­lar da gerçekleştirilecek.
Geniş Bil­gi İçin: Bilim­sel Sek­re­ter­ya: Türk Kar­di­yo­lo­ji Der­ne­ği Tel: (0212) 221 17 30, Orga­ni­zas­yon Sek­re­ter­ya­sı: GENX Kong­re Orga­ni­zas­yon, Tel: (O212) 258 92 00, www.tkd.org.tr/2012kongre

İlgili Haberler

Leave a Comment