21’inci yüzyıl nörobilim asrı olacak

SONY DSC Nöro­lo­ji, psi­ki­yat­ri, beyin cer­ra­hi­si ve diğer temel bilim­ler­le ilgi­li sinir araş­tır­ma­la­rı­nın genel adı ola­rak açık­la­nan nöro­bi­li­min günü­müz­de çok daha büyük önem kazan­dı­ğı­nı belir­ten Prof. Dr. Oğuz Tan­rı­dağ, Nöro­bi­lim saye­sin­de geçen yüz­yıl­da cevap­la­na­ma­yan bir­çok soru­nun ceva­bı yanıt bula­cak. Bu neden­le nöro­bi­lim eği­ti­mi de önem kaza­na­cak” dedi.

Üskü­dar Üni­ver­si­te­si Nöro­bi­lim Ana­bi­lim Dalı Baş­ka­nı ve NPİ­ST­ANB­UL Nörop­si­ki­yat­ri Has­ta­ne­si Nöro­lo­ji Uzma­nı Prof. Dr. Oğuz Tan­rı­dağ, günü­müz­de öne­mi yeni anla­şı­lan nöro­bi­li­min özel­lik­le beyin ve beyin araş­tır­ma­la­rı ile ilgi­li bilin­me­yen­le­ri orta­ya çıka­ra­ca­ğı­nı söyledi. 

DAV­RA­NIŞ BİL­İM­LE­Rİ­NİN ÖNÜ­NE GEÇTİ

Nöro­bi­lim sinir sis­te­mi bilim­le­ri­nin genel ola­rak araş­tır­ma ala­nı­dır” diyen Prof. Dr. Tan­rı­dağ, nöro­bi­lim” le ilgi­li şu bil­gi­le­ri verdi:

Nöro­bi­lim sade­ce nöro­lo­ji anla­mı­na sahip değil­dir. Nöro­lo­ji, psi­ki­yat­ri , beyin cer­ra­hi­si ve diğer temel bilim­ler­le ilgi­li sinir sis­te­mi araş­tır­ma­la­rı­nın genel bir adı­dır. Son dönem­de dav­ra­nış bilim­le­rin­den nöro­bi­li­me doğ­ru bir geçiş var. Bunun da nede­ni, gene­tik mole­kü­ler araş­tır­ma­la­rı­nın gide­rek ağır­lık kazan­ma­sı ve eski­den dav­ra­nış­sal dedi­ği­miz olay­la­rın, şim­di sinir sis­te­miy­le iliş­ki­le­ri­nin yavaş yavaş çözü­lü­yor olmasıdır. 

İns­anl­ar­ın bu alan­da merak etti­ği önem­li soru­la­rın bir kıs­mı­na cevap bulun­ma­sın­dan dola­yı bir heye­can oluş­muş ve açık­ça­sı nöro­bi­lim dav­ra­nış bilim­le­ri­nin önü­ne geç­miş­tir. Bunu nere­den anlı­yo­ruz? Daha çok dav­ra­nış bilim­le­rin­de çalış­ma yapan insan­la­rın ken­di alan­la­rı dışın­da nöro­bi­lim araş­tır­ma metod­la­rı­nı kul­la­na­rak kafa­la­rın­da­ki soru­la­ra cevap bul­ma giri­şim­le­ri yoğun­laş­mış­tır. Bunu ayrı­ca özel­lik­le psi­ko­lo­ji ala­nın­da fonk­si­yo­nel FMR deni­len kont­rol­lü MR çalış­ma­la­rı­nın yoğun­lu­ğun­dan da zaten anlıyoruz.”

Nöro­bi­li­min öne­mi­nin günü­müz­de devam eden çalış­ma­lar­la anla­şıl­dı­ğı­nı belir­ten Prof. Dr. Tan­rı­dağ, beyin­le ilgi­li pek çok soru­nun nöro­bi­lim” saye­sin­de aydın­la­na­ca­ğı­nı söy­le­di. Tan­rı­dağ, şöy­le devam etti:

Nöro­bi­lim günü­mü­zün sinir sis­te­mi bilim­le­ri­nin adı­dır ve esas ola­rak iki­ye ayrı­lır. Temel bilim­ler ve dav­ra­nış bilim­le­ri ile ilgi­li olan­la­rı ki buna kong­ni­tif nöro­bi­lim diyo­ruz. Dola­yı­sıy­la 21. yüz­yıl büyük bir ola­sı­lık­la nöro­bi­lim asrı ola­cak deni­le­bi­lir. Ve kısa zaman­lar için­de geçen yüz­yıl­da bir­çok cevap­la­na­ma­yan soru­la­rın cevap­la­rı gelecek diye düşü­nü­yo­rum. Nöro­bi­lim­le ilgi­li eği­tim seçim­le­ri, yük­sek lisans seçim­le­ri, nöro­bi­lim­le ilgi­li dok­to­ra prog­ram­la­rı kesin­lik­le insan­la­rın zama­nı yaka­la­ma gay­ret­le­ri ve onun kar­şı­lı­ğı­dır. Nöro­bi­lim­de han­gi eği­tim köke­nin­den gelir­sek gele­lim nöro­bi­lim­de yük­sek lisans yap­mak, nöro­bi­li­min yeni gös­ter­di­ği bil­gi­le­rin insan­lar tara­fın­dan geniş çap­lı ola­rak öğre­nil­me­si anla­mı­na gelecektir.“

NÖRO­Bİ­L­İM TEMEL EĞİ­T­İMİ ŞART DEĞİL

Nöro­bi­lim­ci olmak için artık nöro­bi­lim temel eği­ti­mi gör­mek gerek­mi­yor. Sos­yal bilim ya da dav­ra­nış bilim­le­rin­den gelen insan­la­rın her biri nöro­bi­lim ala­nın­da yük­sek lisans eği­ti­mi yapa­bi­lir ve nöro­bi­lim­de yük­sek lisans eği­ti­mi yap­tık­tan son­ra da aka­de­milk kari­ye­ri­ne bunu da ila­ve ede­rek buna daha güç­lü ola­rak devam edebilir.”beyin-11

Nöro­bi­lim­de labo­ra­tu­var ve tek­no­lo­ji imkan­la­rı­nın çok önem­li oldu­ğu­nu vur­gu­la­yan Prof.Dr. Oğuz Tan­rı­dağ, bunun da araş­tır­ma­lar­da önem­li sonuç­lar elde edil­me­si­ne ola­nak sağ­lan­dı­ğı­nı belirtti:

ARTIK VAR­SA­YIM­LAR­DAN YOLA ÇIKMIYORUZ

Bir kere labo­ra­tu­var deyin­ce tek­no­lo­ji akla geli­yor. Nöro­bi­lim araş­tır­ma­la­rı­nın hız kazan­ma­sıy­la tek­no­lo­ji­nin geliş­me­si ve haber­leş­me­nin geliş­me­si ara­sın­da bire­bir iliş­ki var, artık var­sa­yım­lar­dan yola çık­mı­yo­ruz, aklı­mız­da­ki soru­la­rı bir şekil­de test edi­yo­ruz ve bu test­te de tek­no­lo­ji­yi kul­la­nı­yo­ruz. MR’ın ken­di­si 40 yıl­lık bir geç­mi­şe sahip olma­sı­na rağ­men bir­çok soru hava­da kal­mış­tı ama yeni bir yazı­lım­la orta­ya çıkan yani işlev­sel MR veya fonk­si­yo­nel MR bugün sade­ce nöro­lo­jik bilim­ler­de­ki tıp alan­la­rı­nın ihti­ya­cı­nı kar­şı­la­mak­la kal­mı­yor aynı zaman­da diğer alan­lar­da sos­yal bilim­ler­de ve dav­ra­nış bilim­le­rin­de­ki araş­tır­ma soru­la­rı­nın ceva­bı­nı bula­cak hale geliyor.

Bura­dan görü­yo­ruz ki nöro­eko­no­mi, nöro­hu­kuk, nöro­ede­bi­yat, nöro­etik gibi alan­lar­da tama­men FMR’la yani has­ta olma­yan nor­mal insan­lar­la ilgi­li araş­tır­ma­lar yapı­la­bi­li­yor. Ve dola­yı­sıy­la önce­ki yüz­yıl­da has­ta sinir sis­te­mi hak­kın­da elde etti­ği­miz bil­gi­le­re bu sefer nor­mal, has­ta olma­yan insan­la­rın sinir sis­tem­le­ri ve beyin­le­ri hak­kın­da­ki bil­gi­le­ri de ekli­yo­ruz. Dola­yı­sıy­la tek­no­lo­ji­nin geliş­me­si bizim işi­mi­ze yarı­yor, tek­no­lo­ji­nin geliş­me­si gene­tik araş­tır­ma­la­rın hız­lan­ma­sı­na yarı­yor. Beyin araş­tır­ma­la­rı­nın hız­lan­ma­sı­na yol açı­yor. Araş­tır­ma yön­tem­le­ri tek­no­lo­jiy­le bera­ber nöro­bi­lim­de son dere­ce önem­li bir yer kap­la­ma­ya doğ­ru gidiyor. “

İlgili Haberler

Leave a Comment