2050’de nüfusun yarısı bakıma muhtaç olacak”

yasli-alm

2003 yılın­dan iti­ba­ren üre­me sağ­lı­ğı ve infer­ti­li­te ala­nın­da çalış­ma­la­rı­nı sür­dü­ren TSRM Üre­me Sağ­lı­ğı ve İnf­ert­il­ite Der­ne­ği tara­fın­dan bu yıl 6.‘sı düzen­le­nen Ulu­sal Üre­me Endok­ri­no­lo­ji­si ve İnf­ert­il­ite Kongresi”nde konu­şan der­nek başka­nı Prof. Dr. Gür­kan Uncu, Türkiye’de 2050 yılın­da nüfu­sun yüz­de elli­si­nin bakım gerek­ti­ren nüfus hali­ne gele­ce­ği­ni ve bu neden­le acil ola­rak üre­me sağ­lı­ğı­nın korun­ma­sı konu­sun­da çalı­şıl­ma­sı gerek­ti­ği­ni ifa­de etti. 

GENÇ NÜFUS TEH­Lİ­KE ALTINDA 

Temel hedef­le­ri­nin bire­yin üre­me hak­kı­nı koru­mak oldu­ğu­nu belir­ten Prof. Uncu, Bu hedef de dev­let poli­ti­ka­la­rı ile de bire­bir örtü­şü­yor. Ülke­mi­zin genç nüfu­su övün­dü­ğü­müz bir şey­dir. Ancak maale­sef bu konu­da acil önlem almaz­sak 2050 yılın­da Tür­ki­ye nüfu­su­nun yarı­sı bağım­lı yani bakım gerek­ti­ren nüfus hali­ne gelecek. Yaş­lı­lık arta­cak. Ve doğur­gan­lık artık Türkiye’de sabit­len­di. Bunun için acil ola­rak üre­me sağ­lı­ğı­nın ve bire­yin üre­me hak­kı­nın korun­ma­sı için çalış­ma­la­rı yoğun­laş­tır­ma­lı­yız” dedi.

Prof. Dr. Gür­kan Uncu üre­me­nin hem kadın hem de erkek için kırıl­gan bir den­ge oldu­ğu­nu ifa­de ede­rek, Üre­me sağ­lı­ğı­nın korun­ma­sı birey­le­rin doğu­mu ile baş­lar. Bu nok­ta­dan iti­ba­ren çalış­ma­la­rın derin­leş­me­si gere­ki­yor. Üre­me sağ­lı­ğı konu­sun­da da ülke­miz­de çok faz­la çalış­ma ala­nı yer almak­ta. Tabii ki bu alan­lar­da gerek­li iyi­leş­tir­me çalış­ma­la­rı­na da her zaman ihti­yaç söz konu­su. Biz­ler bu konu­da sorum­lu­luk sahi­bi aka­de­mik kad­ro­lar ola­rak, gerek­li sorum­lu­luk­la­rı alıp, pro­je­ler ger­çek­leş­tir­me­ye baş­la­dık. Üre­me­nin Korun­ma­sı (ÜK) adı­nı ver­di­ği­miz pro­je­nin, Cum­hur­baş­kan­lı­ğı hima­ye­sin­de dev­re­ye gir­me­si için görüş­me­le­ri­mi­zi sür­dü­rü­yo­ruz” diye konuştu. 

.….……

İlgili Haberler

Leave a Comment