Sektörün motivasyon gücü Golden Pulse Awards” sahiplerini bekliyor

Sağ­lık ala­nın­da faali­yet gös­te­ren şir­ket­le­rin, ajans­la­rın ve kişi­le­rin baş­vu­ru ile katıl­dı­ğı ​“Gol­den Pul­se Awards” ödül töre­ni­nin ikin­ci­si 5 Ocak 2023 tari­hin­de düzen­le­necek. Sek­tör pro­fes­yo­nel­le­ri­nin başa­rı­la­rı­nı tes­cil­le­yen ve sağ­lık ala­nın­da­ki tüm pay­daş­la­rı bir ara­ya geti­ren ödül töre­ni, beş ana kate­go­ri­de ger­çek­le­şecek. Far­ma & OTC, Health & Well­ness, Sağ­lık İlet­iş­imi, Mar­ka Ekip­le­ri ile bir­lik­te özel ödül­ler Shan­g­­­ri-La Bosp­ho­rus Otel’de orga­ni­ze edi­len gör­kem­li bir gece­de sahip­le­ri­ni bula­cak. Bu sene özel ödül­ler ola­rak ​“Yılın En Başa­rı­lı Pro­je­si” ve ​“Ömür Boyu Başa­rı Ödü­lü” de tak­dim edi­lecek. MD Maga­zin tara­fın­dan ilki geçen sene ger­çek­leş­ti­ri­len ​“Gol­den Pul­se Awards”…

Daha Fazla