Yumurtalık ve prostat kanserlerini kapsayan Genetik Tanı Uzlaşı Raporu” yayımlandı

Gen yapı­sı­nın, has­ta­lık­la­rın sey­ri konu­sun­da önem­li bil­gi­ler ver­di­ğin­den yola çıkan ve her biri ala­nın­da uzman olan beş der­nek, ilk defa bir ara­ya gele­rek Ast­ra­Ze­ne­ca Türkiye’nin koşul­suz des­te­ği ile Türkiye’de ilk kez yumur­ta­lık ve pros­tat kan­se­ri­ni kap­sa­yan ​“Gene­tik Tanı Uzla­şı Raporu”nu hazır­la­dı. Rapor­da her dört yumur­ta­lık kan­se­rin­den biri­nin nede­ni­nin kalıt­sal oldu­ğu belir­ti­lir­ken pros­tat kan­se­ri­nin de kalıt­sal meme ve yumur­ta­lık kan­se­ri ile iliş­ki­li oldu­ğu­na dik­kat çekil­di. Dün­ya­da her yıl 1,4 mil­yon erke­ğe pros­tat kan­se­ri tanı­sı koyu­lur­ken ülke­miz­de sade­ce 2020 yılın­da 19 bin­den faz­la erke­ğe pros­tat kan­se­ri tanı­sı koyul­du. Bunun­la bir­lik­te küre­sel çapta…

Daha Fazla