Çağla Kalyoncu Altın, MSD Türkiye, Ukrayna ve CIS bölgelerinden sorumlu Hukuk ve Uyum Direktörü oldu

MSD­’­de GCC Böl­ge­si Hukuk ve Uyum Direk­tö­rü ola­rak görev yapan Çağ­la Kal­yon­cu Altın, MSD­’­nin Tür­ki­ye, Ukray­na ve CIS böl­ge­le­rin­den sorum­lu Hukuk ve Uyum Direk­tö­rü ola­rak atan­dı. 130 yılı aşkın süre­dir hayat­la­rı kur­tar­ma ve iyi­leş­tir­me mis­yo­nu ile dün­ya­nın en zor­lu has­ta­lık­la­rı için ilaç­lar ve aşı­lar sunan, yaşam için keş­fe­den MSD, sek­tör­de­ki orga­ni­zas­yo­nel gücü­nü artır­mak üze­re yeni bir ata­ma ger­çek­leş­tir­di. Başa­rı­lı çalış­ma­la­rı, güç­lü dene­yi­mi ve sağ­lık alan­da­ki huku­ki uzman­lı­ğıy­la MSD­’­nin geli­şi­mi­ne değer katan Çağ­la Kal­yon­cu Altın, 1 Ağus­tos 2022 iti­ba­riy­le Tür­ki­ye, Ukray­na ve CIS böl­ge­le­rin­den sorum­lu Hukuk ve Uyum Direk­tö­rü ola­rak görevine…

Daha Fazla

Bilim Gençlerle Kazanacak Projesi ilk yüz yüze bilim etkinliğini gerçekleştirdi

Bilim Kah­ra­man­la­rı Der­ne­ği ile bilim kaza­na­cak anla­yı­şıy­la çalı­şan biyo­far­ma şir­ke­ti Pfi­zer Tür­ki­ye­’­nin ortak pro­je­si Bilim Genç­ler­le Kaza­na­cak çev­ri­mi­çi atöl­ye­ler­den son­ra ağus­tos ayın­da ilk kez yüz yüze bilim etkin­li­ği ger­çek­leş­tir­di. Şim­di­ye dek 1418 yaş ara­lı­ğın­da­ki lise öğren­ci­le­ri­nin bilim insan­la­rıy­la çev­ri­mi­çi atöl­ye­ler­de bir ara­ya gel­di­ği etkin­lik­ler bu defa ilk kez yüz yüze, 7 Ağus­to­s­’­ta Yedi­te­pe Üni­ver­si­te­si Tek­no­lo­ji Üssü­’n­de, Bilim İns­anı Dilek Tura­n­’ın lider­li­ğin­de ​“İyi Üre­tim Uygu­la­ma­la­rı Mer­ke­zin­de Temiz Oda­la­rı ve Sis­tem­le­ri Tanı­ya­lım” baş­lı­ğı altın­da ger­çek­leş­ti. Ayrı­ca Yedi­te­pe Üni­ver­si­te­si Hüc­re ve Gen Tera­pi Mükem­me­li­yet Mer­ke­zi Labo­ra­tu­va­rı da kapı­la­rı­nı ilk kez Bilim Genç­ler­le Kaza­na­cak Projesi…

Daha Fazla

Abdi İbrahim, Yeşil Ofis diploması aldı

Abdi İbr­ah­im, Genel Müdür­lük bina­sın­da baş­lat­tı­ğı, WWF-Türkiye’nin (Doğal Haya­tı Koru­ma Vak­fı) Yeşil Ofis Programı’nı başa­rıy­la tamam­la­ya­rak, Yeşil Ofis Dip­lo­ma­sı alma­ya hak kazan­dı.    ABDİ İbr­ah­im, gelecek nesil­ler için sür­dü­rü­le­bi­lir bir dün­ya hede­fiy­le haya­ta geçir­di­ği HEAL2030 sür­dü­rü­le­bi­lir­lik stra­te­ji­si kap­sa­mın­da önem­li bir çalış­ma­ya daha imza attı. Abdi İbr­ah­im, WWF-Türkiye”nin (Doğal Haya­tı Koru­ma Vak­fı), kurum­la­rı doğa dos­tu ter­cih­ler yap­ma­ya teş­vik ede­rek eko­lo­jik ayak izle­ri­ni azalt­ma­yı hedef­le­yen Yeşil Ofis Prog­ra­mı­nı başa­rıy­la tamam­la­ya­rak, İst­anb­ul Maslak’taki Genel Müdür­lük bina­sı için ​“Yeşil Ofis Dip­lo­ma­sı” alma­ya hak kazan­dı. Ofis uygu­la­ma­la­rıy­la eko­lo­jik ayak izi­ni azalt­ma­yı amaç­la­yan Yeşil Ofis prog­ra­mı, bu…

Daha Fazla