Diabetle Mücadele: Dört Uzmanlık Derneğinin Güçbirliği

Tür­ki­ye­’­de ilk kez tıp ala­nın­da­ki dört uzman­lık der­ne­ği diya­bet has­ta­lı­ğı ile müca­de­le için güç­le­ri­ni bir­leş­tir­di. Türkiye’de 8 mil­yon insa­nı etki­le­di­ği tah­min edi­len Tip 2 diya­bet has­ta­lı­ğı­na yöne­lik ​“Diya­bet­te Kar­di­yo­vas­kü­ler ve Renal Komp­li­kas­yon­la­rın Önlen­me­si, Tanı­sı ve Teda­vi­si için Endok­ri­no­lo­ji Kar­di­yo­lo­ji Nef­ro­lo­ji (EnKar­Ne) Uzla­şı Rapo­ru” yayın­lan­dı. Tür­ki­ye Endok­ri­no­lo­ji ve Meta­bo­liz­ma Der­ne­ği (TEMD), Türk Kar­di­yo­lo­ji Der­ne­ği (TKD), Türk Nef­ro­lo­ji Der­ne­ği (TND) ve Türk Hiper­tan­si­yon ve Böb­rek Has­ta­lık­la­rı Der­ne­ği (THBHD) tara­fın­dan hazır­la­nan rapor­la Tip 2 diya­bet has­ta­lı­ğı­nın mul­ti­di­sip­li­ner bakış açı­sıy­la doğ­ru yöne­ti­mi­nin sağ­lan­ma­sı, böy­le­ce has­ta­lı­ğın yarat­tı­ğı sağ­lık sorun­la­rı­nın ve top­lu­ma getir­di­ği mali­yet­le­rin önlen­me­si amaçlanıyor.…

Daha Fazla