2020 sonunda çoğu kansere yönelik bine yakın yeni ilaç pazara girecek

Prof. Dr. Anita Wagner
Prof. Dr. Ani­ta Wagner

KAN­SER / NİS­AN 2016

Acı­ba­dem Üni­ver­si­te­si bün­ye­sin­de­ki Sağ­lık Poli­ti­ka­la­rı Uygu­la­ma ve Araş­tır­ma Mer­ke­zi, Sağ­lık­ta Gelecek’ için sek­tör buluş­ma­la­rı top­lan­tı­sı­nın ilkin­de Har­vard Üniversitesi’nden öğre­tim üye­le­ri de ulus­la­ra­ra­sı sağ­lık sek­tö­rün­de son geliş­me­le­re yöne­lik bil­gi­ler aktar­dı. Prof. Dr. Ani­ta Wag­ner konuş­ma­sın­da özel­lik­le tüm dün­ya­da çağı­mı­zın kor­ku­tu­cu has­ta­lı­ğı kan­ser­de teda­vi­ye yöne­lik geliş­me­le­rin baş dön­dü­rü­cü bir hız­la uygu­lan­ma­sı­nın umut veri­ci oldu­ğu­nu söy­le­di. Sağ­lık sek­tö­rün­de her şeyin çok hız­lı geliş­ti­ği­ni, ilaç sek­tö­rün­de çok hız­lı geliş­me­ler oldu­ğu­nu belir­ten Prof. Dr. Ani­ta Wag­ner 2020 yılı sonun­da 943 yeni aktif etken mad­de­nin paza­ra gire­ce­ği öngö­rü­lü­yor. 2020 yılı­na kadar 225 yeni mole­kül orta­ya çıka­cak. Bu ilaç­la­rın büyük bölü­mü kan­ser teda­vi­si­ne yöne­lik, kan­ser­de hede­fe yöne­lik ilaç­lar­dan olu­şa­cak” dedi.

Kan­se­rin hali­ha­zır­da en önem­li katil­ler­den biri olma­ya devam etti­ği­ni buna kar­şın has­ta­lı­ğın teda­vi­si­ne yöne­lik baş dön­dü­rü­cü geliş­me­ler yaşan­dı­ğı­nı, kişi­ye yöne­lik teda­vi­le­rin uygu­lan­dı­ğı­nı vur­gu­la­yan Prof. Dr. Ani­ta Wag­ner Sağ kalım açı­sın­dan uma­rız bel­li dere­ce­ye kadar tama­men iyi­leş­ti­ri­le­bi­le­cek­tir” diye konuştu. 

İlgili Haberler

Leave a Comment