2020 de olsa umut” çok önemli, ama…

Layout 1EDİ­T­ÖR / NİS­AN 2016

İns­anl­ığ­ın gözü aydın…

Neden mi?

2020 yılı­na kadar bir çok kan­ser türü­ne iyi gelecek bine yakın ilaç çıkacakmış…

Nere­den çıkar­dın?” deme­yin…

İst­anb­ul­’­da geçen ay yapı­lan Sağ­lık­ta Gelecek” için sek­tör buluş­ma­la­rı top­lan­tı­sın­da Har­vard Üniversitesi’nden öğre­tim üye­si Prof. Dr. Ani­ta Wag­ner, kan­ser­de teda­vi­ye yöne­lik geliş­me­le­rin baş dön­dü­rü­cü bir hız­la uygu­lan­ma­sı­nın umut veri­ci oldu­ğu­nu söy­le­di. Sağ­lık ve ilaç sek­tö­rün­de çok hız­lı geliş­me­ler oldu­ğu­nu belir­ten Wag­ner, 2020 yılı sonun­da 943 yeni aktif etken mad­de­nin paza­ra gire­ce­ği öngö­rü­lü­yor. 2020 yılı­na kadar 225 yeni mole­kül orta­ya çıka­cak. Bu ilaç­la­rın büyük bölü­mü kan­ser teda­vi­si­ne yöne­lik” dedi.

Bura­ya kadar her şey çok güzel…

Bu ilaç­lar ülke­mi­ze gelir mi, bilemem…

Yeni jene­ras­yon ilaç­la­rın arge” nede­niy­le çok paha­lı oldu­ğu bili­nen bir gerçek.

Bugün bile paha­lı oldu­ğu için bazı kan­ser ilaç­la­rı­nı kar­şı­la­ma­yan SGK­’­nın 2020’ye kadar insa­lı­ğın hiz­me­ti­ne sunu­la­cak yeni jene­ras­yon ilaç­la­rı kar­şı­la­ya­bi­le­ce­ği­ni ummuyorum!..

Nede­ni çok açık:

Son 10 yıl­da yeni jene­ras­yon ilaç­lar­dan kaçı geldi?

İns­an sağ­lı­ğı­nın ülke­miz­de­ki değe­ri ne?

***

Bu sayı­mız­da Ali Sevenin (ken­di­le­ri babam olur) yazı­sı­nı oku­yun­ca, aklı­ma Kana­da­’­da Wes­tern Üni­ver­si­te­si­’n­de okur­ken bir pro­fe­sö­rü­mün bana dedi­ği şu söz aklı­ma geldi:

Ali, bura­da bir sürü mas­ter ve dok­to­ra yapan­lar var, bazı­la­rı sade­ce dip­lo­ma­sı­nı alı­yor, bazı­la­rı ise uyku­dan kal­kı­yor.

Uzun lafın kısa­sı… Anla­ya­na siv­ri sinek az…

İlgili Haberler

Leave a Comment