Novartis, TEDx’teki Gözünü Aç” temalı etkinliğiyle kronik göz hastalıklarına dikkat çekti

Novar­tis Tür­ki­ye, göz has­ta­lık­la­rı­na kar­şı far­kın­da­lık yarat­mak için ​“Gözü­nü Aç” tema­sıy­la TEDxBahcesehirUniversity’nin ilk salon etkin­li­ği­nin ana spon­so­ru oldu. 14 Mart 2019, İst­anb­ul – Göz has­ta­lık­la­rı­na kar­şı far­kın­da­lık yarat­mak için ​“Gözü­nü Aç” tema­sıy­la çeşit­li etkin­lik­ler düzen­le­yen Novar­tis Tür­ki­ye, tema kap­sa­mın­da TEDxBahcesehirUniversity’nin 5. yılı­nın ilk salon etkin­li­ği­nin ana spon­sor­lu­ğu­nu üst­len­di. 13 Mart Çar­şam­ba günü, Zor­lu Per­for­mans Sanat­la­rı Mer­ke­zi Studio’da ger­çek­le­şen etkin­lik­te 1992 yılı Tür­ki­ye güze­li Özlem Kay­maz, Diji­tal­Pa­ra Teknoloji’nin kuru­cu­su ve CEO’su Ali Ser­met Taş­dö­ğen, Karan­lık­ta Diya­log Müze­si reh­be­ri Engin Gran­te­pe ve son dönem­ler­de gez­gin kim­li­ğiy­le dik­kat çeken müzis­yen Ayhan Sici­moğ­lu konuş­ma­cı olarak…

Daha Fazla

TAKEDA TÜRKİYE’NİN YENİ GENEL MÜDÜRÜ ŞEYDA ATADAN MEMİŞ OLDU

Kök­lü geç­mi­şiy­le dün­ya­nın en büyük 10 ilaç şir­ke­tin­den biri ola­rak faali­yet­le­ri­ni sür­dü­ren Japon­ya mer­kez­li, ilaç şir­ke­ti Take­da Türkiye’nin Genel Müdür­lü­ğü göre­vi­ne Şey­da Ata­dan Memiş atan­dı. Take­da; Onko­lo­ji, Hema­to­lo­ji, Gast­ro­en­te­ro­lo­ji, Nöro­bi­lim, Nadir Has­ta­lık­lar teda­vi alan­la­rı­na ve temel ilaç­la­ra yöne­lik 2025 viz­yo­nu­nu ile­ri taşı­ya­rak glo­bal­de bu kilit teda­vi alan­la­rın­da lider olmak ama­cıy­la 8 Ocak 2019 ​‘da İrl­anda mer­kez­li Shi­re şir­ke­ti­ni glo­bal ola­rak satın aldı. Ger­çek­le­şen satın alma son­ra­sın­da Türkiye’de enteg­ras­yon süre­ci devam eden Take­da ve Shi­re şir­ket­le­ri; hema­to­lo­ji, onko­lo­ji, immü­no­lo­ji, gast­ro­en­te­ro­lo­ji, temel ürün­ler ve gene­tik has­ta­lık­lar ala­nın­da­ki faali­yet­le­ri­ni tek çatı altın­da topladı.…

Daha Fazla