Nörobilim, Hukuk ve Ötesi – Uluslararası Kongre’si

Nöro­bi­lim, Hukuk ve Öte­si isim­li Ulus­la­ra­ra­sı Kong­re, 19- 20 Nisan 2018 tarih­le­rin­de MEF Üni­ver­si­te­si Ayazağa/İstanbul kam­pü­sün­de yapı­la­cak. Kon­fe­ran­sın Kav­ram­sal Çer­çe­ve­si Genel Çer­çe­ve Git­gi­de önem kaza­nan bir çok-disi­p­­­li­n­­­li bilim dalı olan nöro­bi­lim, doğa bilim­le­ri ve top­lum­sal bilim­ler ara­sın­da var oldu­ğu kabul edi­len sınır­la­rın önem­li bir bölü­mü­nü geçer­siz kılı­yor. Can­lı­lar­da motor hare­ke­tin ve biliş­sel yeti­le­rin ardın­da yatan nöro­bi­yo­lo­jik meka­niz­ma­la­rı keş­fet­me hede­fi güden nöro­bi­lim, bu çer­çe­ve­de ista­er iste­mez insa­nın sos­yal dav­ra­nış­la­rı­nın biyo­lo­jik temel­le­ri­ni de araş­tı­rı­yor. Dola­yı­sıy­la, geç­miş­te ve günü­müz­de kar­şı­la­şı­lan her top­lum türün­de insa­nın sos­yal dav­ra­nış­la­rı­nı düzen­le­me­de bir araç ola­rak kul­la­nı­lan hukuk da…

Daha Fazla