İbrahim Etem Menarini Google’la buluta taşınıyor

İbr­ah­im Etem — Mena­ri­ni diji­tal dönü­şüm süre­cin­de önem­li bir aşa­ma­ya gel­di. Goog­le ile ger­çek­leş­ti­ri­len işbir­li­ği ile G‑Suit plat­for­mu­na geçi­li­yor. Böy­le­ce İbr­ah­im Etem Menarini’nin tüm çalış­ma orta­mı bulu­ta taşı­nı­yor.  İbr­ah­im Etem – Mena­ri­ni ve Goog­le Türkiye’nin ger­çek­leş­tir­di­ği diji­tal dönü­şüm çalış­ma­la­rın­da sona gelin­di. Bu kap­sam­da oluş­tu­ru­lan MEET (Mena­ri­ni Empo­wers Emp­lo­ye­es Team­wor­king) G‑Suite plat­for­mu ile İbr­ah­im Etem – Menarini’nin tüm ofis uygu­la­ma­la­rı, dos­ya sunu­cu­la­rı, e‑posta sis­te­mi, anlık haber­leş­me­le­ri, video kon­fe­rans ve daha bir­çok fonk­si­yon bulut orta­mı­na taşı­na­cak. Bu saye­de İbr­ah­im Etem – Mena­ri­ni çalı­şan­la­rı ve yöne­ti­ci­le­ri her an her yer­de tüm işlem­le­ri bulut…

Daha Fazla