ENDONEZYA

Dün­ya­mı­zın en kala­ba­lık 4. ülke­si olan Endo­nez­ya, 7 bin 508 takım ada­dan oluş­mak­ta­dır. Dün­ya­nın en büyük takım ada dev­le­ti olan Endo­nez­ya Cum­hu­ri­ye­ti, yine dün­ya­nın en büyük Müs­lü­man nüfu­su­na sahip ülke­si­dir. Doğu­sun­da Papua Yeni Gine ve Doğu Timor olan Endonezya’nın kuze­yin­de Malez­ya, güne­yin­de de Avust­ral­ya var­dır. Endo­nez­ya, Fili­pin­ler, Sin­ga­pur, Anda­man ve Niobar ada­la­rı­na da kom­şu­dur. 8 ana böl­ge­den olu­şan Endonezya’nın en önem­li şehir­le­ri Jakar­ta, Bali, Sumat­ra, Medan, Batam, Sura­ba­ya, Ban­dung, Sula­we­si, Lom­bok, Yogyakarta’dır. Ülke­nin baş­ken­ti ise, Cava Adası’ndaki Cakarta’dır. 260 mil­yon nüfu­su barın­dı­ran Endonezya’da kişi başı mil­li gelir 3 bin 500

Daha Fazla

Night On Earth: Beş Şehir Beş Taksi Bir Gece

Night On Earth’te Jim Jar­musch bize aynı gece­de, beş fark­lı şehir­de geçen beş fark­lı hika­ye anla­tı­yor  Night on Earth Jim Jar­musch tara­fın­dan yazıl­mış ve yöne­til­miş 1991 yapı­mı bir film. Aynı gece­de, beş fark­lı şehir­de bir tak­si­nin için­de geçen beş kısa hika­ye­yi anla­tan fil­min senar­yo­su­nu Jar­musch yak­la­şık sekiz gün­de yaz­mış. Bu beş şehir Los Ange­les, New York, Paris, Roma ve Hel­sin­ki; Jarmusch’un bu beş şeh­ri seç­me­si­nin altın­da­ki en büyük sebep ise bera­ber çalış­mak iste­di­ği oyun­cu­lar olmuş. Fil­min müzik­le­ri ise Jarmusch’un sık sık çalış­tı­ğı isim­ler­den biri olan Tom Waits tara­fın­dan yapıl­mış. Los…

Daha Fazla

Zamana meydan okumak mümkün mü?

İns­an­ın orta­la­ma yaşam süre­si her geçen on yıl daha uzu­yor. Yakın gele­cek­te bir insa­nın 90’lı yaş­la­ra kadar yaşa­ya­bi­le­ce­ği öngö­rü­lü­yor. Öte yan­dan hayat kali­te­miz de tek­no­lo­ji­nin yar­dı­mı ile daha da yük­sel­me­ye devam edi­yor. Çama­şır, bula­şık maki­ne­le­ri, daha iyi kli­ma­lar, ban­ka­ya ve hat­ta mar­ke­te git­me gere­ği bırak­ma­yan tele­fon­lar, tab­let ve bil­gi­sa­yar­lar ile ken­di­mi­ze daha faz­la zaman ayır­ma, haya­tın zev­ki­ni çıkar­ma şan­sı­mız var. Bu zevk süre­si­ni neden uzat­ma­ya­lım? Bu ay bun­dan bah­set­mek iste­dim. Uzun yaşa­ma­nın sır­la­rın­dan biri sağ­lık­lı ve den­ge­li bes­len­me­dir. Pro­te­in, kar­bo­hid­rat ve yağ­lar­dan olu­şan besin­le­ri­mi­zi den­ge­li şekil­de tüket­me­miz gerek­li. Ancak hangisinden…

Daha Fazla

Kudüs

Dün­ya siya­se­ti­ni, tari­hi­ni etki­le­yen üç din; Yahu­di­lik, Hıris­ti­yan­lık, İsl­am için kut­sal mekan­lar bütü­nü ve bu üç kül­tü­rün iç içe geçe­rek ama ger­çek­te hiç kay­naş­ma­ya­rak bir ara­da varol­ma hika­ye­si gibi gel­di bana Kudüs. Savaş­la­rın göl­ge­sin­de devin­gen ve zor­lu, kut­sal öykün­me­le­riy­le çok renk­li, bütün ola­rak da insa­nı zen­gin­leş­ti­ren bir dene­yim bu top­rak­lar­da göz­lem yap­mak. İnançl­ar doğ­rul­tu­sun­da Kudüs’ü ziya­ret etmek tabii ki bir baş­ka olgu, ancak bütü­ne bak­mak için yola çık­tı­ğı­nız­da biraz ürkü­tü­cü ve ama çok tarih­sel bir sar­ma­lın içe­ri­sin­de bula­cak­sı­nız ken­di­ni­zi. Ve buray­la ilgi­li en doğ­ru tanı­mı da ken­di izle­nim­le­ri­niz­den yap­tı­ğı­nız çıkarımlarda…

Daha Fazla