Kemoterapi yan etkilerinin yüzde 90’ı geçici”

Kan­ser has­ta­lı­ğı­nın teda­vi­sin­de uygu­la­nan kemo­te­ra­pi denil­di­ğin­de akla ilk gelen yan etki­le­ri olu­yor. Bu da çoğu has­ta­yı kor­ku­tan hat­ta bazen teda­vi red­di­ne bile götü­ren bir süreç orta­ya çıka­rı­yor. Tür­ki­ye İş Ban­ka­sı işti­ra­ki Bayın­dır İçer­enk­öy Hastanesi’nden Prof. Dr. Mus­ta­fa Yay­la­cı, kemo­te­ra­pi teda­vi­sin­de­ki son geliş­me­le­ri ve teda­vi­nin yan etki­le­riy­le başa çık­ma­nın yol­la­rı­nı anlat­tı: Kan­ser hüc­re­le­ri nor­mal hüc­re­ler­den daha çok bölü­nür ve çoğa­lır. ​‘İlaç teda­vi­si’ veya ​‘kim­ya­sal teda­vi’ de kemo­te­ra­pi­de bu pren­si­be daya­na­rak geliş­ti­ril­miş bir teda­vi yön­te­mi­dir. Kont­rol­süz çoğa­lan kan­ser hüc­re­le­ri çoğu zaman vücut meka­niz­ma­sı tara­fın­dan yok edi­lir ama bazı hüc­re­ler kaçıp kur­tu­la­bi­lir. Gidip…

Daha Fazla

İdrardan rahim ağzı kanseri tanısı

Johns Hop­kins Medi­ci­ne (JHM) bilim adam­la­rı rahim ağzı kan­se­ri­ne tanı koy­mak için yeni bir idrar tes­ti geliş­tir­di­ler. Johns Hop­kins Üni­ver­si­te­si Tıp Fakül­te­si ve Johns Hop­kins Kim­mel Kan­ser Merkezi’nden Medi­kal Onko­log Dr. Rafa­el Guerrero-Preston’ın baş­kan­lı­ğın­da yürü­tü­len çalış­ma, rahim ağzı kan­se­ri­nin tanı ve teda­vi­sin­de de büyük umut vaat edi­yor. Henüz Türkiye’de uygu­lan­ma­yan ancak yakın gele­cek­te Türkiye’de de uygu­lan­ma­ya baş­lan­ma­sı bek­le­nen idrar tes­ti­nin doğ­ru­luk ora­nı ise yüz­de 90. Yeni geliş­ti­ri­len idrar tes­ti­nin sade­ce DNA’da ger­çek­le­şen kan­ser önce­si hüc­re deği­şik­lik­le­ri­ni ana­liz etmek­le kal­ma­yıp, rahim ağzı kan­se­ri­ne yol açan ve cin­sel yol­la bula­şan HPV virü­sü­nün DNA’sını…

Daha Fazla

Böbrek kanserinde sigara ve obezite risk faktörü

Özel­lik­le obe­zi­te­nin ve siga­ra kul­la­nı­mı­nın böb­rek kan­ser­le­rin­de önem­li birer risk fak­tö­rü ola­rak orta­ya çık­tı­ğı­nı vur­gu­la­yan Türk Tıb­bi Onko­lo­ji Der­ne­ği Baş­ka­nı Prof. Dr. Mah­mut Gümüş, ​“Bunun­la bir­lik­te böb­rek kan­se­ri, aile­sin­de özel­lik­le genç yaş­ta böb­rek kan­se­ri geli­şen kişi­ler­de, nor­mal kişi­le­re naza­ran yak­la­şık üç kat daha faz­la görül­mek­te­dir. Has­ta­lı­ğın olu­şu­mun­da özel­lik­le gene­tik bozuk­luk­lar rol alsa da, böb­rek kan­se­rin­de irsî geçiş sık bek­le­nen bir durum değil­dir. Diğer kan­ser­ler­le ben­zer şekil­de, böb­rek kan­se­ri ile iliş­ki­li gene­tik send­rom­lar tüm böb­rek kan­ser­le­ri­nin %4 ila %5’ini oluş­tur­mak­ta­dır” dedi. YENİ NESİL TEDA­Vİ­L­ER UMUT VAAT EDİ­Y­OR Böb­rek kan­se­ri vaka­la­rı­nın yak­la­şık %25’inin…

Daha Fazla