Bronşektaziyi bronşitle karıştırmayın

Sık sık has­ta­la­nan, bron­şit veya akci­ğer enfek­si­yo­nu geçi­ren kişi­le­rin bron­şek­ta­zi ola­bi­le­ce­ği­ni söy­le­yen Medi­cal Park Göz­te­pe Has­ta­ne Komp­lek­si Göğüs Cer­ra­hi­si Uzma­nı Prof. Dr. Gök­han Hacı­ib­ra­hi­moğ­lu, bron­şek­ta­zi­nin, bronş­la­rın kalı­cı ola­rak geniş­le­me­siy­le orta­ya çıkan bir has­ta­lık oldu­ğu­nu belir­ti­yor. Bron­şek­ta­zi, batı ülke­le­rin­de daha çok kadın­lar­da yay­gın­ken, Türkiye’de ise erkek­ler­de daha sık görü­lü­yor. Bron­şek­ta­zi, akci­ğer için­de­ki hava yol­la­rın­da olu­şan hara­bi­yet sonu­cun­da bronş­la­rın kalı­cı ola­rak geniş­le­me­si­dir. Genel­lik­le bronş hasa­rı çocuk­luk çağın­da geçi­ri­len ağır enfek­si­yon­la­ra (kıza­mık ve boğ­ma­ca gibi) bağ­lı ola­rak orta­ya çıkar. Geçi­ril­miş tüber­kü­loz, bağı­şık­lık sis­te­min­de­ki bozuk­luk­lar, doğum­sal bronş bozuk­luk­la­rı, kis­tik fib­ro­zis gibi has­ta­lık­la­rın bron­şek­ta­zi­ye neden…

Daha Fazla

Dijital hızlı test teknolojisi ile GRİBE HIZLI TANI

Yeni nesil hız­lı tanı test­le­riy­le top­lum­da­ki inf­lu­en­za virüs infek­si­yon­la­rı­nın erken tanı­sı sağ­la­na­bi­li­yor. 1 Kasım 20141 Mayıs 2015 tarih­le­ri ara­sın­da, inf­lu­en­za A + B infek­si­yon­la­rı­nın hız­lı tes­pi­ti konu­sun­da yeni nesil diji­tal hız­lı test­ler­den Veri­tor tek­no­lo­ji­si­nin kla­sik test­le­re göre per­for­man­sı­nı değer­len­di­ren bir araş­tır­ma ger­çek­leş­ti­ril­di. Araş­tır­ma­ya, Ulu­sal İnfl­ue­nza Sür­ve­yans İzl­eme Sistemi’ne katı­lan ve İst­anb­ul Üni­ver­si­te­si Ulu­sal İnfl­ue­nza Laboratuvarı’na örnek gön­de­ren 9 aile heki­mi katıl­dı. Araş­tır­ma kap­sa­mın­da, inf­lu­en­za ben­ze­ri has­ta­lık nede­niy­le teda­vi almak iste­yen ve ona­yı alı­nan has­ta­lar ince­len­di. İnfl­ue­nza ben­ze­ri has­ta­lık tanı­sı­nı doğ­ru­la­mak için DSÖ kri­ter­le­ri kul­la­nıl­dı ve tüm hekim­ler Bec­ton Dic­kin­son (BD)…

Daha Fazla

Fizik tedavi ile Hastalıktan Sağlığa’

Tür­ki­ye Fizik­sel Tıp ve Reha­bi­li­tas­yon Der­ne­ği, 2529 Nisan tarih­le­ri ara­sın­da Antalya’da 26. Ulu­sal Fizik­sel Tıp ve Reha­bi­li­tas­yon Kong­re­si­ni düzen­li­yor. Kong­re­nin bu yıl­ki tema­sı, ​“Has­ta­lık­tan Sağ­lı­ğa” ola­rak belir­len­di. Sağ­lı­ğa geçiş kav­ra­mın­da reha­bi­li­tas­yon vaz­ge­çil­mez bir basa­mak­tır. Sağ­lı­ğa ulaş­ma­da en önem­li basa­mak olan reha­bi­li­tas­yon­da­ki geliş­me­ler, yeni bilim­sel çalış­ma­lar kong­re­de masa­ya yatı­rı­la­cak. Kong­re­nin ana konu­la­rı bu yıl ​“Kas İsk­el­et Sis­te­mi Has­ta­lık­la­rın­da Gün­cel­le­me­ler”, ​“Roma­to­lo­jik Has­ta­lık­lar­da Gün­cel­le­me­ler” ve ​“Reha­bi­li­tas­yon­da Gün­cel­le­me­ler” ola­rak belir­le­nir­ken, kong­re sıra­sın­da düzen­le­necek sem­poz­yum­la­rın konu­la­rı ise ​“Algo­lo­ji”, ​“Kli­nik Noro­fiz­yo­lo­ji” ve ​“Gele­nek­sel Tamam­la­yı­cı ve Reje­ne­ra­tif Tıp Yön­tem­le­ri” ola­rak seçildi.

Daha Fazla

Hipertansiyonla mücadeleye devam

Hiper­tan­si­yon­la Müca­de­le Der­ne­ği, 15. Hiper­tan­si­yon­la Müca­de­le Kongresi’ni 2730 Nisan tarih­le­ri arsın­da Mar­dan Pala­ca, Antalya’da düzen­li­yor. Kong­re­de hiper­tan­si­yon­la iliş­ki­li ola­rak Nef­ro­lo­ji, Psi­ki­yat­ri, Endok­ri­no­lo­ji, Nöro­lo­ji, Çocuk ve Bes­len­me ile ilgi­li gün­cel ve tar­tış­ma­lı konu­la­rı kap­sa­yan zen­gin bir bilim­sel prog­ram katı­lım­cı­la­rı bek­li­yor. Kong­re­de gün­cel­len­miş bilim­sel konu­lar ve kar­şı­la­şı­lan sorun­la­rın çözüm­le­ri­ne yöne­lik bil­gi ve biri­kim­le­rin akta­rı­la­ca­ğı panel­ler, kon­fe­rans­lar ve kurs­lar yer ala­cak. 1988 yılın­dan bu yana düzen­le­mek­te olan ve önem­li sayı­da katı­lım­cı ile ger­çek­leş­ti­ri­len kong­re, ala­nın­da büyük kong­re­ler ara­sın­da bulunuyor.

Daha Fazla

Psikofarmakologlar beyni anlamak için paylaşıyor

Psi­ko­far­ma­ko­lo­ji Der­ne­ği tara­fın­dan düzen­le­nen 9. Ulus­la­ra­ra­sı Psi­ko­far­ma­ko­lo­ji Kong­re­si ve 5. Ulus­la­ra­ra­sı Çocuk ve Ergen Psi­ko­far­ma­ko­lo­ji­si Sem­poz­yu­mu (9. UPK & 5. UÇEPS), 2630 Nisan tarih­le­ri ara­sın­da Belek, Suse­si Otel’ de ger­çek­leş­ti­ri­lecek. Psi­ko­far­ma­ko­lo­ji Der­ne­ği, böl­ge­nin coğ­ra­fi, tari­hi ve kül­tü­rel mer­ke­zi olan Türkiye’de, psi­ko­far­ma­ko­lo­ji ve nöro­bi­lim ala­nın­da öncü bir pro­fes­yo­nel top­lu­luk. Der­nek, ​“Beyin Aklı­mız­da” slo­ga­nı ile, beyin işlev­le­ri ve insan dav­ra­nış­la­rı­nı anla­ma­da­ki geliş­me­le­rin teda­vi­le­re daha iyi yan­sı­tıl­ma­sı ve bu alan­da­ki top­lum­sal bilin­cin geliş­ti­ril­me­si çaba­la­rı­na bir örnek teş­kil edi­yor. 9. UPK & 5. UÇEPS’nin bu yıl­ki tema­sı ​“Bey­ni Daha İyi Anla­mak için Bil­gi­nin Paylaşım”…

Daha Fazla

Hematologlar Gaziantep’te buluşuyor

Gazi­an­tep Üniversitesi’nin ev sahip­li­ğin­de 4. Ulus­la­ra­ra­sı Katı­lım­lı Deney­sel Hema­to­lo­ji Kong­re­si 2830 Nisan tarih­le­ri ara­sın­da ger­çek­leş­ti­ri­lecek. Kong­re­de, hema­to­lo­ji, iç has­ta­lık­la­rı, onko­lo­ji, immü­nu­lo­ji, mole­kü­ler biyo­lo­ji, gene­tik, tıb­bi biyo­lo­ji, pato­lo­ji, fiz­yo­lo­ji gibi temel, kli­nik ve uygu­la­ma­lı bilim­le­rin­den alan­la­rın­da uzman bilim insan­la­rı ve öğren­ci­ler bir ara­ya gelecek. Kong­re­de temel ola­rak kan­ser biyo­lo­ji­si, akut ve kro­nik löse­mi­ler, malign ve benign hema­to­lo­ji, hema­to­lo­ji­de temel ve kli­nik araş­tır­ma­lar, löse­mi gene­ti­ği, immu­no­he­ma­to­lo­ji, hede­fe yöne­lik teda­vi­ler, hüc­re­sel teda­vi­ler gibi önem­li ve gün­cel konu­la­rı ele alınacak.

Daha Fazla

Moonlight (*) : Mavi ve Siyah

Ay ışı­ğın­da siyah çocuk­lar mavi görü­nür­ler” Moon­light, yönet­me­ni Barry Jen­kins tara­fın­dan Tarell Alvin McCraney’nin In Moon­light Black Boys Look Blue(**) adlı oyu­nun­dan senar­yo­ya uyar­lan­mış bir film. 74. Altın Küre Ödüllerin’de dra­ma türün­de en iyi film ödü­lü­nü kaza­nan Moon­light; en iyi film, en iyi yönet­men ve en iyi uyar­la­ma dahil sekiz dal­da Oscar’a aday gös­te­ril­di. Siyah­la­rın mer­ke­zin­de oldu­ğu anla­tım­la­rı dahi bul­mak zor­ken, siyah LGB­TIQ birey­le­rin mer­ke­zin­de oldu­ğu anla­tım­lar­la kar­şı­laş­mak çok daha zor ve Moon­light bun­lar­dan biri. Film, Miami’de uyuş­tu­ru­cu bağım­lı­sı anne­siy­le yaşa­yan Chiron’un büyü­me ve ken­di­ni keş­fet­me hika­ye­si, ve bu hika­ye­yi Chiron’un…

Daha Fazla

Atom bombası ile diz çöktürülmek istenen ülke: JAPONYA

Büyük Okyanus’ta Doğu Asya’nın bir ada ülke­si olan Japon­ya, Japon Denizi’nden Çin Halk Cum­hu­ri­ye­ti, Kuzey Kore, Güney Kore ve Rusya’nın doğu­su­na, kuzey­de Ohotsk Denizi’nden güney­de Doğu Çin Denizi’ne ve Tayvan’a kadar uza­nır. Adı­nı oluş­tu­ran kan­ji karak­ter­le­ri­nin ​“güneş” ve ​“köken” anla­mı nede­niy­le Japon­ya, ​“Doğan Güne­şin Ülke­si” diye de bili­nir. Yak­la­şık 100 bin yıl önce Japon takı­ma­da­la­rı­na yer­le­şil­miş­ti.   Arke­olo­jik araş­tır­ma­lar, yont­ma taş dev­rin­de bura­lar­da yaşa­yan­la­rın temel­de avcı­lık ve top­la­yı­cı­lık­la geçin­dik­le­ri­ni orta­ya koyu­yor. MÖ 8 bin – MÖ 300 yüz­yıl­la­rı ara­sın­da­ki dönem ​“Jomon döne­mi” ola­rak adlan­dı­rı­lır. Japon­ya tari­hi­nin, bir ölçü­de de dünya…

Daha Fazla

Buda ve Obuda ve Pest, Yani: BUDAPEŞTE

Doğu Avru­pa­lı kim­li­ği­ni batı­lı bir moder­ni­zas­yon­la bir­leş­ti­ren, bu doku­yu yaşa­mın her ala­nın­da içsel­leş­ti­rip teva­zu ile de dışa yan­sı­tan bir baş­ka şeh­re, Macaristan’ın baş­ken­ti; en eski adı Pan­no­nia ve bugü­ne gelen adıy­la da Budapeşte’ye konuk olu­yo­ruz bu kez. Bugün Buda ve Obu­da böl­ge­le­ri nere­dey­se iç içe geç­miş­ler ve ara­da­ki Tuna neh­ri­ni de, üze­rin­de­ki oya gibi işlen­miş köp­rü­ler­le aşı­la­rak PestPeşte’yi kucak­la­mış­lar. Oku­ma­sı­nı, din­le­me­si­ni ve gör­me­si­ni bil­di­ği­niz­de nere­sin­den ve nasıl ister­se­niz bakın; tari­hi­ni ve kül­tü­rel zen­gin­li­ği­ni akta­ra­cak bir modern orta­çağ­lı şeh­ri duyum­sa­ya­cak­sı­nız Budapeşte’yi gezer­ken. Mar­ga­ret ada­sı, şeh­rin altın­da­ki 3 muh­te­şem mağa­ra­sı, doğa­sı, doğal…

Daha Fazla