Aldatmanın nedeni de beyinde

  Üskü­dar Üni­ver­si­te­si Mühen­dis­lik ve Doğa Bilim­le­ri Fakül­te­si Öğre­tim Görev­li­si Doç. Dr. Kor­kut Ulu­can, Bey­nin ödül sis­te­mi ile aldat­ma ara­sın­da önem­li bir iliş­ki oldu­ğu­nu belir­ten gene­tik uzman­la­rı, beyin­de sal­gı­la­nan dopa­mi­ni algı­la­yan sis­tem­de­ki fark­lı­lık­la­rın aldat­ma­ya yat­kın­lık sağ­la­dı­ğı­na dik­kat çeki­yor. Buna göre bu fark­lı­lık­lar küçük yaş­ta yalan söy­le­me­ye, ile­ri­ki dönem­de de kumar oyna­ma veya eşi­ni aldat­ma­ya yat­kın­lık sağ­lı­yor. Üskü­dar Üni­ver­si­te­si Mühen­dis­lik ve Doğa Bilim­le­ri Fakül­te­si Öğre­tim Görev­li­si Doç. Dr. Kor­kut Ulu­can, bilim dün­ya­sın­da­ki geliş­me­le­re para­lel ola­rak bey­nin kim­ya­sı ve biyo­lo­ji­si hak­kın­da gün geç­tik­çe yeni yak­la­şım­la­rın orta­ya çık­tı­ğı­nı söy­le­di. MOLE­KÜL­DE­Kİ FARK­LI­LIK­LAR ALDAT­MA­YA YATKINLIK…

Daha Fazla

Kitap:İnsanlık tarihini DEĞİŞTİREN HASTALIKLAR

Tür­ki­ye İş Ban­ka­sı Kül­tür Yayın­la­rı popü­ler bilim ala­nın­da­ki seç­kin yayın­la­rı­na bir yeni­si­ni daha ekle­ye­rek ​“Dün­ya­mı­zı Değiş­ti­ren On İki Has­ta­lık” adlı kita­bı okur­lar­la buluş­tur­du. Ala­nın­da dün­ya­nın en say­gın kuru­luş­la­rın­dan biri olan Ame­ri­kan Mik­ro­bi­yo­lo­ji Derneği’nin (ASM) yayın­la­rı ara­sın­da bulu­nan bu kitap­ta, has­ta­lık­la­rın tüm dün­ya­yı, insan­la­rın yaşa­mı­nı ve top­lum­la­rı nasıl etki­le­di­ği konu edi­li­yor. Kitap­ta ele alı­nan has­ta­lık­lar ara­sın­da geç­miş­te insan sağ­lı­ğı­nı cid­di boyut­ta teh­dit etmiş olan kole­ra, çiçek, veba, fren­gi, verem, sıt­ma ve grip gibi önem­li bula­şı­cı has­ta­lık­lar bulu­nu­yor. Cali­for­nia Üni­ver­si­te­si emek­li öğre­tim üye­si Irwin W. Sherman’ın kale­me aldı­ğı eser, Prof. Dr. Emel…

Daha Fazla

Acil durumlarda imdada panik butonu’ yetişiyor

Güven­lik şir­ke­ti Pro­net, Panik Buto­nu çözü­mü saye­sin­de, kul­la­nı­cı­la­rı­nı yal­nız­ca hır­sız­lık teh­li­ke­si­ne kar­şı değil, acil sağ­lık ve panik hal­le­rin­de de koru­ma altı­na alı­yor. Evin her yeri­ne taşı­na­bi­len Panik Buto­nu, tek tuş­la Pronet’e sin­yal gön­de­re­rek, ambu­lans, polis veya itfa­iye­nin adre­se en hız­lı şekil­de ulaş­ma­sı­nı sağ­lı­yor. Böy­le­ce, yaş­lı, has­ta ve engel­li yakın­la­rı­nın da göz­le­ri arka­da kal­mı­yor. 365 gün 24 saat kesin­ti­siz hiz­met veren Pro­net Alarm Haber Alma Merkezi’ne tek tuş­la sin­yal gön­de­ri­le­bi­len Panik Buto­nu, Pronet’in 5 Koru­ma­lı Güven­lik Hiz­me­ti kap­sa­mın­da opsi­yo­nel ola­rak sunu­lu­yor. Kişi acil sağ­lık veya panik hal­le­rin­de buto­na basa­rak Pronet’e sinyal…

Daha Fazla

D vitamini eksikliği doğurganlığı tehdit ediyor

Bağı­şık­lık sis­te­mi­ne olum­lu etki­le­ri olan D vita­mi­ni hiper­tan­si­yon, kalp has­ta­lık­la­rı, bazı kan­ser­ler ve oto­im­mün has­ta­lık­la­ra kar­şı koru­yu­cu özel­lik­le­ri ile bili­nen bir vita­min. Kapa­lı mekan­lar­da zaman geçir­me ve düzen­siz bes­len­me alış­kan­lık­la­rı sonu­cun­da D vita­mi­ni alı­mı­nın azal­ma­sı, genç­le­rin ve yetiş­me çağın­da olan­la­rın sade­ce sağ­lı­ğı­nı değil, doğur­gan­lık­la­rı­nı da teh­dit edi­yor. Medi­cal Park Bah­çe­li­ev­ler Has­ta­ne­si Kadın Has­ta­lık­la­rı Doğum ve Tüp Bebek Uzma­nı Yrd. Doç. Dr. Çağ­cıl Yetim, D vita­mi­ni eksik­li­ği olan kadın ve erkek­ler­de kısır­lık soru­nun göz­len­di­ği­ni, hat­ta gebe­lik­te bu soru­nu yaşa­yan kadın­la­rın kız çocuk­la­rın­da da gele­cek­te adet düzen­siz­li­ği­ne yol aça­rak gebe­lik ola­sı­lı­ğı­nı düşürdüğünü…

Daha Fazla

İlaca rağmen geçmeyen başdönmesi şah damarından kaynaklanabilir

Şah dama­rı tıka­nık­lı­ğı­nın 50 yaş üze­ri birey­ler için felç, hat­ta ölü­me kadar gide­bi­lecek çok cid­di sonuç­lar doğu­ra­bil­di­ği­ni belir­ten Medi­cal Park Fatih Has­ta­ne­si Kalp ve Damar Cer­ra­hi­si Uzma­nı Op. Dr. Meli­ke Elif Teker, hayat kur­ta­ran öne­ri­ler­de bulun­du: ​“Şah dama­rı tıka­nık­lı­ğı has­ta­lı­ğı­nın belir­ti­le­ri aslın­da bir­çok has­ta­lı­ğın belir­ti­si ile aynı. Her baş dön­me­si ya da her den­ge kay­bı şah dama­rı tıka­nık­lı­ğı­nın gös­ter­ge­si ola­rak yorum­la­na­maz. Baş dön­me­si; kişi­nin aya­ğa kalk­ma­sıy­la baş­la­yan hafif den­ge kay­bı, göz karar­ma­sı, kısa süre­li ani gör­me kayıp­la­rı, yük­sek tan­si­yon ve kont­rol­süz şeker has­ta­la­rın­da da görü­le­bil­di­ği gibi şah­da­ma­rı daral­ma­sı ya da…

Daha Fazla

İNATÇI AĞRI DEPRESYONA SOKUYOR

Orga­niz­ma­da hiç­bir göre­vi olma­yan kro­nik ağrı orga­nik bir lez­yon olsun veya olma­sın doku-sinir biyo­lo­ji­si­ni değiş­tir­mek­te, fizik­sel ve duy­gu­sal bozuk­lu­ğa neden ola­rak ve iş yapa­bi­lir­li­ği engel­le­ye­rek yaşam kali­te­si­ni düşür­mek­te­dir. Kro­nik ağrı­la­rın, fizik­sel ve duy­gu­sal bozuk­lu­ğa neden olup kişi­nin yaşam kali­te­si­ni düşür­me­si­nin diğer boyu­tu­nu Liv Hos­pi­tal Algo­lo­ji Uzma­nı Doç. Dr. Kader Kes­kin­bo­ra şöy­le açık­lı­yor: ​“Uzun süre­li kro­nik ağrı­lar, hem yaş­lı hem de genç has­ta­la­rı kısır dön­gü için­de dep­res­yo­na soka­bi­lir. Hem dep­res­yon ağrı­ya hem de ağrı dep­res­yo­na yol aça­bi­lir. Bu neden­le her­han­gi bir yer­de 2 aydan uzun süren kro­nik ağrı var­sa dep­res­yon kısır…

Daha Fazla

Bazı gıda­lar baş ağrı­sı yapı­yor Düzen­li yaşam, bes­len­me, uyku, aero­bik egzer­siz, masaj, yoga, kafe­in, omega‑3, B2 vita­mi­ni ve mag­nez­yum baş ağrı­la­rı­na iyi gelir. Doğum kont­rol hap­la­rı, kır­mı­zı şarap, eski kaşar, işlen­miş şar­kü­te­ri ve naren­ci­ye ürün­le­ri ise mig­re­ni tetik­ler. Bayın­dır Kavak­lı­de­re Has­ta­ne­si Nöro­lo­ji Bölü­mü Prof. Dr. Kamil Kadir Topal­ka­ra, ​“Pri­mer baş ağrı­la­rın­dan mig­re­ne kar­şı korun­mak için bazı önlem­ler alı­na­bi­lir. Düzen­li yaşam, düzen­li bes­len­me ve uyku, aç kal­ma­ma, ağrı­yı tetik­le­ye­bi­lecek gıda­lar­dan kaçın­ma (kır­mı­zı şarap, eski kaşar, işlen­miş şar­kü­te­ri ürün­le­ri, naren­ci­ye ürün­le­ri, mono­sod­yum glu­ta­mat içe­ren yiye­cek­ler gibi), stres­ten kaçın­ma bu önlem­ler ara­sın­da yer alır.…

Daha Fazla

Kış aylarında tekrarlayan hastalıklar diyabet habercisi

Yedi­te­pe Üni­ver­si­te­si Has­ta­ne­si İç Has­ta­lık­la­rı Uzma­nı Prof. Dr. Yaşar Küçü­kar­da­lı diya­bet has­ta­la­rı için önem­li uya­rı­lar­da bulu­nu­yor. Kış ayla­rın­da enfek­si­yon has­ta­lık­la­rı­nın daha sık görül­me­si nede­ni ile diya­bet has­ta­la­rın­da şeker düzey­le­ri­nin art­ma­sı­na yöne­lik şika­yet­ler­de artış oldu­ğu­nun bil­gi­si­ni veren Küçü­kar­da­lı, geç­me­yen enfek­si­yon has­ta­lık­la­rın altın­da şeker has­ta­lı­ğı ola­bi­le­ce­ği­nin de altı­nı çizi­yor. ŞEKER TEST­LE­Rİ YAPIL­MA­LI Kış ayla­rın­da sık sık tek­rar­la­yan enfek­si­yon­la­rın alt­ta yatan şeker has­ta­lı­ğı belir­ti­si ola­bi­le­ce­ği­ni söy­le­yen Prof. Dr. Yaşar Küçü­kar­da­lı, kış ayla­rın­da gri­bal enfek­si­yon­lar ve akci­ğer enfek­si­yon­la­rı­na sık sık yaka­la­nan, iyi­leş­me süre­ci uzun olan kişi­ler­de teş­his konul­ma­mış diya­bet has­ta­lı­ğı ola­bi­le­ce­ği­nin uya­rı­sın­da bulu­nu­yor. Sık…

Daha Fazla

Segovia

Kas­­­ti­l­­­ya-Leon böl­ge­sin­de, Madrid’in hemen kuze­yin­de­ki küçü­cük bir İspanyol’a, Eres­ma ile Cla­mo­res ırmak­la­rı­nın kesiş­ti­ği Guadar­ra­ma Sıra­dağ­la­rı etek­le­rin­de­ki izo­le tepe­nin üze­rin­de kuru­lan Segovia’ya düşü­rü­yo­ruz yolu­mu­zu bu kez.  Tari­hi mis­tik efsa­ne­ler­le örül­müş, roman­la­ra hika­ye­le­re şiir­le­re öykü­le­re esin olmuş şeh­re… Kel­tik tan­rı­la­rın­dan Brigit’den almış adı­nı, Segob­ri­ga. Ve Segovia’ya dönüş­müş zaman için­de. Verim­li top­rak­lar, yeral­tı kay­nak­la­rı ve özel­lik­le konu­mu dola­yı­sıy­la Antik çağ­lar­dan beri yer­le­şim ala­nı ola­rak kul­la­nıl­mış Sego­via. M.Ö 1076 yılın­da Mısır­lı HER­KÜL ​“Noah’ın toru­nu” tara­fın­dan kurul­du­ğu söy­le­nir Segovia’nın bir efsa­ne­ye göre. Ancak kazı­lar­dan elde edi­len veri­ler­le ilk yer­le­şim­ci­ler ola­rak Neoli­tik dönem­ler­de­ki küçük çift­çi top­lu­luk­la­rı­nın ​“büyük…

Daha Fazla

İntihar hastalığına cerrahi çözüm

Diş fır­ça­la­nır­ken, traş olur­ken ya da durup durur­ken yüz­de kes­kin, şim­şek çakar gibi daya­nıl­maz bir ağrı orta­ya çıkar­sa ​“Tri­ge­mi­nal nev­ral­ji” has­ta­lı­ğın­dan söz edi­yor ola­bi­li­riz. Halk ara­sın­da ​“Delir­ten has­ta­lık” diye bili­nen has­ta­lık inti­ha­ra kadar sürük­le­ye­bi­li­yor. Aslın­da ame­li­yat­la bu has­ta­lık yüz­de 90 ora­nın­da yok edi­le­bi­li­yor. Beyin ve Sinir Cer­ra­hi­si Uzma­nı Prof. Dr. Ersin Erdo­ğan, ​‘inti­har hastalığı’nın teda­vi edi­le­bil­di­ği üç cer­ra­hi yön­tem hak­kın­da şu bil­gi­le­ri ver­di: ​“Eğer has­ta ilaç teda­vi­si­ne yanıt ver­mi­yor­sa sini­re hasar ver­me­den yapı­lan açık cer­ra­hi yön­tem ilk seçe­nek olma­lı­dır. Açık cer­ra­hi için has­ta anes­te­zi ala­mı­yor­sa ya da cer­ra­hi­ye rağ­men ağrıları…

Daha Fazla