Müziğin efsane ismi Kitaro İstanbul’da

80’li yıl­lar­da TRT­’­de de yayın­la­nan İpek Yolu bel­ge­se­li­ne bes­te­le­di­ği müzik­ler­le Tür­ki­ye­’­de mil­yon­la­rın aklın­da yer etme­yi başa­ran Altın Küre ve Grammy ödül­lü Kita­ro ilk kez Zor­lu PSM­’­de ve Cong­re­si­um­’­da sah­ne ala­cak. New age ve dün­ya müzi­ği­nin öncü isim­le­rin­den Kita­ro özel orkest­ra­sı eşli­ğin­de 29 Nisa­n­’­da Zor­lu PSM­’­de, 30 Nisa­n­’­da Cong­re­si­um­’­da. Etnik ve elekt­ro­nik öğe­le­ri bir ara­ya geti­ren yeni­lik­çi müzi­ğiy­le dün­ya­nın dört bir yanın­da din­le­yen­le­ri derin ve ruha­ni yol­cu­luk­la­ra çıka­ra­can efsa­ne­vi müzis­yen Kita­ro, uzun süre akıl­lar­dan çık­ma­ya­cak bir kon­ser için Zor­lu PSM sah­ne­si­ne ve Cong­re­si­um sah­ne­si­ne konuk ola­cak. Piu Enter­ta­in­ment tara­fın­dan orga­ni­ze edi­len bu…

Daha Fazla

UCB Pharma’da yeni görevlendirmeler

İmm­ün­ol­oji ve Nöro­lo­ji köken­li ağır has­ta­lık­lar­la müca­de­le için yeni­lik­çi ve kök­lü çözüm­ler sunan Bel­çi­ka köken­li biyo­tek­no­lo­ji fir­ma­sı UCB Phar­ma, Nöro­lo­ji Has­ta Değer Birimi’ne sağ­lık ala­nın­da dene­yim­li isim Aslı Elgün’ü trans­fer etti. Dün­ya­da­ki en yay­gın nöro­lo­jik has­ta­lık­lar­dan biri olan epi­lep­si ala­nın­da has­ta­la­rın haya­tın­da değer yarat­ma ama­cıy­la çalış­ma­la­rı­na devam eden UCB Pharma’nın, Nöro­lo­ji Has­ta Değer Biri­mi yeni Pazar­la­ma Müdü­rü Aslı Elgün, epi­lep­si ala­nın­da ger­çek­leş­ti­ri­lecek çalış­ma­la­ra yoğun­la­şa­cak.   Seda Levent Bay­ka­ra da, UCB Phar­ma İmm­ün­ol­oji Has­ta Değer Biri­mi Pazar­la­ma Müdü­rü göre­vi­ne atan­dı. Bay­ka­ra yeni göre­vin­de, immü­no­lo­ji köken­li ağır has­ta­lık­lar ara­sın­da yer alan Romatoid…

Daha Fazla

Janssen Türkiye Genel Müdürü Maria Fernanda Prado

Maria Fer­nan­da Pra­do, Jans­sen Tür­ki­ye Genel Müdü­rü ola­rak atan­dı. Maria Fer­nan­da Pra­do, yeni göre­vi­nin yanı sıra EMEA Geli­şen Pazar­lar Ope­ras­yon Komi­te­si (EMOC) üye­si de ola­cak. Geç­ti­ği­miz 3,5 yıl boyun­ca Jans­sen, Brezilya’da Satış ve Pazar­la­ma Direk­tö­rü rolün­de Onko­lo­ji, Hema­to­lo­ji, Enfek­si­yon Has­ta­lık­la­rı, Diya­bet ve Mer­ke­zi Sinir Sis­te­mi gibi bir­çok fark­lı tera­pö­tik alan­da çalı­şan Maria Fer­nan­da Pra­do, görev yap­tı­ğı dönem boyun­ca şir­ket büyü­me­si üze­rin­de kri­tik kat­kı­sı olan yeni iş mode­li­nin haya­ta geçi­ril­me­si­ne başa­rı­lı bir lider­lik sergiledi.

Daha Fazla

GSK’ya yeni genel müdür Sevgin İşlekel oldu

Tür­ki­ye GSK TüketiciSağlığı’nın ilk genel müdü­rü Sev­gin İşl­ek­el başa­rı­lı bir şekil­de temel­le­ri­ni attı­ğı şir­ke­te geri dön­dü. Bugü­ne kadar şir­ket bün­ye­sin­de ve sek­tör­de fark­lı yöne­tim görev­le­rin­de bulu­nan İşl­ek­el, Ege Üni­ver­si­te­si Diş Hekim­li­ği Fakültesi’nden son­ra İst­anb­ul Üni­ver­si­te­si Ulus­la­ra­ra­sı İşl­etme Programı’nı tamamladı.

Daha Fazla

Lilly’de üst düzey üç atama yapıldı

Lilly İlaç SAME­TA (Güney Asya, Orta­do­ğu, Tür­ki­ye, Afri­ka) Satış Yet­kin­lik­le­ri ve Tica­ri İlişk­il­er Direk­tör­lü­ğü göre­vi­ne İnc­is­er Akat, SAME­TA Onko­lo­ji Medi­kal Lide­ri göre­vi­ne Sedat Altuğ ve Tür­ki­ye Medi­kal Direk­tör­lü­ğü göre­vi­ne Levent Alev geti­ril­di.   İnc­is­er Akat, Ege Üni­ver­si­te­si Gıda Mühendisliği’nden mezun olduk­tan son­ra 1999 yılın­da Tıb­bi Satış Mümes­si­li ola­rak Lilly’ye katıl­dı.         SAME­TA Onko­lo­ji Medi­kal Lide­ri göre­vi­ne ata­nan Sedat Altuğ, Mar­ma­ra Üni­ver­si­te­si Tıp Fakültesi’nden mezun olduk­tan son­ra Gazi Üniversitesi’nde Kli­nik Far­mo­ko­lo­ji üze­ri­ne ihti­sas eği­ti­mi­ni tamam­la­dı. Lilly’ye 2002 yılın­da Kli­nik Araş­tır­ma Dok­to­ru ola­rak katıl­dı. Lilly…

Daha Fazla